Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti.


budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-e-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumeti
borislav pekićbudućnostćeilibitikaosadanjostpanasnećetrebatiseodnjerazlikovatirazumetibudućnost ćeće iliili bitibiti kaokao sadašnjostpa nasnas nećeneće trebatiili ćeće sese odod njenje razlikovatipa nasnas nećeneće razumetibudućnost će iliće ili bitiili biti kaobiti kao sadašnjostpa nas nećenas neće trebatiili će seće se odse od njeod nje razlikovatipa nas nećenas neće razumetibudućnost će ili bitiće ili biti kaoili biti kao sadašnjostpa nas neće trebatiili će se odće se od njese od nje razlikovatipa nas neće razumetibudućnost će ili biti kaoće ili biti kao sadašnjostili će se od njeće se od nje razlikovati

Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili se od nje razlikovati, pa nas neće razumjeti.Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona.Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona.Onaj ko se plaši smrti, strahuje da će biti lišen osećanja ili da će dobiti osećanja druge vrste. U prvom slučaju neće imati više nikakvih bolova, a u drugom, biće na drugi način zadahnut dušom i neće prestati njegov život.Nikada ti neće trebati argument protiv upotrebe nasilja – uvijek će ti trebati argument za njegovu upotrebu.Budućnost će, kao i uvek, heti odgojiti vlastite nove zablude; a što će one biti, zapravo, naše i stare koliko i svet, neće smetati nijednom od praunuka kako bi se njome dičio, brišući u međuvremenu tur našim jeremijadskim opomenama i savetima.