Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili se od nje razlikovati, pa nas neće razumjeti.


budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumjeti
borislav pekićbudućnostćeilibitikaosadanjostpanasnećetrebatiseodnjerazlikovatirazumjetibudućnost ćeće iliili bitibiti kaokao sadašnjostpa nasnas nećeneće trebatiili sese odod njenje razlikovatipa nasnas nećeneće razumjetibudućnost će iliće ili bitiili biti kaobiti kao sadašnjostpa nas nećenas neće trebatiili se odse od njeod nje razlikovatipa nas nećenas neće razumjetibudućnost će ili bitiće ili biti kaoili biti kao sadašnjostpa nas neće trebatiili se od njese od nje razlikovatipa nas neće razumjetibudućnost će ili biti kaoće ili biti kao sadašnjostili se od nje razlikovati

Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-e-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumeti
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crna-sotona
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crni-sotona
Nikada ti neće trebati argument protiv upotrebe nasilja – uvijek će ti trebati argument za njegovu upotrebu. -Noam Čomski
nikada-ti-nee-trebati-argument-protiv-upotrebe-nasilja-uvijek-e-ti-trebati-argument-za-njegovu-upotrebu