Budućnost će, kao i uvek, heti odgojiti vlastite nove zablude; a što će one biti, zapravo, naše i stare koliko i svet, neće smetati nijednom od praunuka kako bi se njome dičio, brišući u međuvremenu tur našim jeremijadskim opomenama i savetima.


budunost-e-kao-i-uvek-heti-odgojiti-vlastite-nove-zablude-a-to-e-one-biti-zapravo-nae-i-stare-koliko-i-svet-nee-smetati-nijednom-od-praunuka-kako-bi
borislav pekićbudućnostćekaouvekhetiodgojitivlastitenovezabludetoćeonebitizapravonaestarekolikosvetnećesmetatinijednomodpraunukakakobisenjomedičiobriućimeđuvremenuturnaimjeremijadskimopomenamasavetimabudućnost ćekao ii uvekheti odgojitiodgojiti vlastitevlastite novenove zabludešto ćeće oneone bitinaše ii starestare kolikokoliko ii svetneće smetatismetati nijednomnijednom odod praunukapraunuka kakokako bibi sese njomenjome dičiobrišući uu međuvremenumeđuvremenu turtur našimnašim jeremijadskimjeremijadskim opomenamaopomenama ii savetimakao i uvekheti odgojiti vlastiteodgojiti vlastite novevlastite nove zabludea što ćešto će oneće one bitinaše i starei stare kolikostare koliko ikoliko i svetneće smetati nijednomsmetati nijednom odnijednom od praunukaod praunuka kakopraunuka kako bikako bi sebi se njomese njome dičiobrišući u međuvremenuu međuvremenu turmeđuvremenu tur našimtur našim jeremijadskimnašim jeremijadskim opomenamajeremijadskim opomenama iopomenama i savetima

Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili se od nje razlikovati, pa nas neće razumjeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumjeti
Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-e-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumeti
I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...
i-ao-mi-zaista-moda-nikad-nee-saznati-koliko-mi-poseban-i-koliko-e-uvek-biti-i-ne-volim-te-jebiga-ali-ako-te-ne-volim-onako-kako-ti
Skladna brada nove dvore grade, a neskladna i stare razgraduju -Hrvatske poslovice
skladna-brada-nove-dvore-grade-a-neskladna-i-stare-razgraduju
Ono što nije besmisleno je period u međuvremenu, čekanje između seksa i ljubavi - suočavanje sa onim kvalitetnim što je preostalo - tada ne smeš biti ogorčen. -Čarls Bukovski
ono-to-nije-besmisleno-period-u-meuvremenu-ekanje-izmeu-seksa-i-ljubavi-suoavanje-onim-kvalitetnim-to-preostalo-tada-ne-sme-biti-ogor