Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.


buncaju-ljudi-i-postaju-umorni-od-ivota-kad-nemaju-pred-sobom-neki-cilj-prema-kome-bi-upravili-svaki-svoj-napor-i-svaku-svoju-misao
marko aurelijebuncajuljudipostajuumorniodživotakadnemajupredsobomnekiciljpremakomebiupravilisvakisvojnaporsvakusvojumisaobuncaju ljudiljudi ii postajupostaju umorniumorni odod životaživota kadkad nemajunemaju predpred sobomsobom nekineki ciljcilj premaprema komekome bibi upraviliupravili svakisvaki svojsvoj napori svakusvaku svojusvoju misaobuncaju ljudi iljudi i postajui postaju umornipostaju umorni odumorni od životaod života kadživota kad nemajukad nemaju prednemaju pred sobompred sobom nekisobom neki ciljneki cilj premacilj prema komeprema kome bikome bi upravilibi upravili svakiupravili svaki svojsvaki svoj naporsvoj napor inapor i svakui svaku svojusvaku svoju misaobuncaju ljudi i postajuljudi i postaju umornii postaju umorni odpostaju umorni od životaumorni od života kadod života kad nemajuživota kad nemaju predkad nemaju pred sobomnemaju pred sobom nekipred sobom neki ciljsobom neki cilj premaneki cilj prema komecilj prema kome biprema kome bi upravilikome bi upravili svakibi upravili svaki svojupravili svaki svoj naporsvaki svoj napor isvoj napor i svakunapor i svaku svojui svaku svoju misaobuncaju ljudi i postaju umorniljudi i postaju umorni odi postaju umorni od životapostaju umorni od života kadumorni od života kad nemajuod života kad nemaju predživota kad nemaju pred sobomkad nemaju pred sobom nekinemaju pred sobom neki ciljpred sobom neki cilj premasobom neki cilj prema komeneki cilj prema kome bicilj prema kome bi upraviliprema kome bi upravili svakikome bi upravili svaki svojbi upravili svaki svoj naporupravili svaki svoj napor isvaki svoj napor i svakusvoj napor i svaku svojunapor i svaku svoju misao

I kad si sam ne treba misliti niti raditi zlo. Nauči se više sramiti pred sobom, nego pred drugima. -Demokrit
i-kad-sam-ne-treba-misliti-niti-raditi-zlo-naui-se-vie-sramiti-pred-sobom-nego-pred-drugima
I kad si sam ne treba ništa zlo ni da misliš ni da radiš. Nauči da se više stidiš pred sobom, nego pred drugima. -Demokrit
i-kad-sam-ne-treba-zlo-da-misli-da-radi-naui-da-se-vie-stidi-pred-sobom-nego-pred-drugima
Koliko je neki čovek vredan za svoju zajednicu zavisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osećaji, misli i dela usmereni na unapređivanje života drugih ljudi… -Albert Ajnstajn
koliko-neki-ovek-vredan-za-svoju-zajednicu-zavisi-u-prvom-redu-o-tome-koliko-su-njegovi-oseaji-misli-i-dela-usmereni-na-unapreivanje-ivota-drugih
I kada vas gađaju kamenjem, guraju u stranu, vuku unazad, vi nastavite. Sledite svoj cilj, polako koračajte, istrpite svaku nedaću i uspeh je neminovan. Onda  ...
i-kada-vas-gaaju-kamenjem-guraju-u-stranu-vuku-unazad-vi-nastavite-sledite-svoj-cilj-polako-koraajte-istrpite-svaku-nedau-i-uspeh-neminovan-onda
Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade. -Maksim Gorki
ponekad-ivot-ovjeku-toliko-bijedan-da-on-svoj-porok-htio-ne-htio-mora-posmatrati-kao-neto-dobro-neki-izvor-ivota-moe-se-rei-da-su-ljudi-esto-poro-iz
Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo. -Mikelanđelo Buonaroti
najvea-opasnost-za-nas-nije-u-tome-da-previsoko-postavimo-svoj-cilj-pa-da-podbacimo-nego-u-tome-da-prenisko-postavimo-svoj-cilj-te-da-ga-ostvarimo