Cecin album bi mi bio fenomenalan da sam tinejdzerka koju je u jugu deflorisao najbolji frajer u selu…


cecin-album-bi-mi-bio-fenomenalan-da-sam-tinejdzerka-koju-u-jugu-deflorisao-najbolji-frajer-u-selu
cecinalbumbimibiofenomenalandasamtinejdzerkakojujugudeflorisaonajboljifrajerselu…cecin albumalbum bibi mimi biobio fenomenalanfenomenalan dada samsam tinejdzerkatinejdzerka kojukoju jeu jugujugu deflorisaodeflorisao najboljinajbolji frajerfrajer uu selu…cecin album bialbum bi mibi mi biomi bio fenomenalanbio fenomenalan dafenomenalan da samda sam tinejdzerkasam tinejdzerka kojutinejdzerka koju jekoju je uje u juguu jugu deflorisaojugu deflorisao najboljideflorisao najbolji frajernajbolji frajer ufrajer u selu…cecin album bi mialbum bi mi biobi mi bio fenomenalanmi bio fenomenalan dabio fenomenalan da samfenomenalan da sam tinejdzerkada sam tinejdzerka kojusam tinejdzerka koju jetinejdzerka koju je ukoju je u juguje u jugu deflorisaou jugu deflorisao najboljijugu deflorisao najbolji frajerdeflorisao najbolji frajer unajbolji frajer u selu…cecin album bi mi bioalbum bi mi bio fenomenalanbi mi bio fenomenalan dami bio fenomenalan da sambio fenomenalan da sam tinejdzerkafenomenalan da sam tinejdzerka kojuda sam tinejdzerka koju jesam tinejdzerka koju je utinejdzerka koju je u jugukoju je u jugu deflorisaoje u jugu deflorisao najboljiu jugu deflorisao najbolji frajerjugu deflorisao najbolji frajer udeflorisao najbolji frajer u selu…

Radije bih bio prvi u nekom selu, nego drugi u Rimu. -Gaj Julije Cezar
radije-bih-bio-prvi-u-nekom-selu-nego-drugi-u-rimu
Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama. -Miroslav Mika Antić
ti-najbesramnija-devojka-koju-sam-sreo-meu-enama-i-najstidljivija-ena-koju-sam-sreo-meu-devojkama
Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam. -Oskar Vajld
kad-sam-bio-mlad-verovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-u-ivotu-sad-kad-sam-ostario-to-znam
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam