Celi život se za nešto borimo, a država nas ne razume, tačnije, razume nas tek kad je kasno. Država je perpetuum mobile, ona se okreće sama od sebe i ima vlastitu energiju, od Aristofana do danas se bit države nije previše promenila.


celi-ivot-se-za-neto-borimo-a-drava-nas-ne-razume-nije-razume-nas-tek-kad-kasno-drava-perpetuum-mobile-ona-se-okree-sama-od-sebe-i-ima-vlastitu
dušan kovačevićceliživotsezanetoborimodržavanasnerazumetačnijerazumetekkadkasnodržavaperpetuummobileonaokrećesamaodsebeimavlastituenergijuaristofanadodanasbitdržavenijepreviepromenilaceli životživot sese zaza neštonešto borimodržava nasnas nene razumerazume nasnas tektek kadkad jeje kasnodržava jeje perpetuumperpetuum mobileona sese okrećeokreće samasama odod sebesebe ii imaima vlastituvlastitu energijuod aristofanaaristofana dodo danasdanas sese bitbit državedržave nijenije previšepreviše promenilaceli život seživot se zase za neštoza nešto borimoa država nasdržava nas nenas ne razumerazume nas teknas tek kadtek kad jekad je kasnodržava je perpetuumje perpetuum mobileona se okrećese okreće samaokreće sama odsama od sebeod sebe isebe i imai ima vlastituima vlastitu energijuod aristofana doaristofana do danasdo danas sedanas se bitse bit državebit države nijedržave nije previšenije previše promenila

Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.
ne-zove-ona-razume-ne-pie-joj-ona-razume-nema-vremena-za-nju-ona-razume-ako-vidi-s-nekim-drugim-treba-razumeti
Ne javljas se,on razume,ne zoves ga,on razume…Prevario te,da li ces razumeti???
ne-javljas-seon-razumene-zoves-gaon-razumeprevario-teda-li-razumeti
Na hrabrost nas ne primoravaju zakoni, nego se ona sama od sebe rađa. -Perikle
na-hrabrost-nas-ne-primoravaju-zakoni-nego-se-ona-sama-od-sebe-raa
Njoj je takođe potrebna samoća, jer pokušava sebe da razume. -Paulo Koeljo
njoj-takoe-potrebna-samoa-jer-pokuava-sebe-da-razume
Briga nije dobra, jer ne samo da troši našu energiju već nas mnogostruko upliće u klupko samovažnosti, gordosti i neverja. -Otac Tadej
briga-nije-dobra-jer-ne-samo-da-troi-nau-energiju-ve-nas-mnogostruko-uplie-u-klupko-samovanosti-gordosti-i-neverja
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za