Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.


celokupna-borba-za-osnovu-ima-obmanu-zato-kada-ste-spremni-za-napad-delujte-nesposobno-kada-koristite-svoje-snage-delujte-neaktivno-kada-ste-blizu
sun tzucelokupnaborbazaosnovuimaobmanuzatokadastespremninapaddelujtenesposobnokadakoristitesvojesnageneaktivnoblizunaterajteihdaverujudalekodalekoblizucelokupna borbaborba zaza osnovuosnovu imaima obmanukada steste spremnispremni zaza napaddelujte nesposobnokada koristitekoristite svojesvoje snagedelujte neaktivnokada steste blizunaterajte ihih dada verujuveruju dada steste dalekokada steste dalekonaterajte ihih dada verujuveruju dada steste blizucelokupna borba zaborba za osnovuza osnovu imaosnovu ima obmanukada ste spremniste spremni zaspremni za napadkada koristite svojekoristite svoje snagekada ste blizunaterajte ih daih da verujuda veruju daveruju da steda ste dalekokada ste dalekonaterajte ih daih da verujuda veruju daveruju da steda ste blizu

Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Poslao sam joj kišu, nemojte se ljutiti vi koji ste joj blizu pa ste pokisli, ona stvarno voli kišu, a ja volim kad j srećna. -Đorđe Balašević
poslao-sam-joj-kiu-nemojte-se-ljutiti-vi-koji-ste-joj-blizu-pa-ste-pokisli-ona-stvarno-voli-kiu-a-ja-volim-kad-j-srena
Kada ste ljuti brojte do deset pre nego što progovorite. Ako ste jako ljuti, brojte do sto. -Tomas Džeferson
kada-ste-ljuti-brojte-do-deset-pre-nego-to-progovorite-ako-ste-jako-ljuti-brojte-do-sto
Prvi korak ste načinili kada ste poverovali da možete. -Vil Smit
prvi-korak-ste-nainili-kada-ste-poverovali-da-moete