Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života.


ceni-dobre-misli-i-svoje-i-e-kad-ih-poznaje-ni-ti-nee-toliko-pomoi-koliko-dobre-misli-da-izvri-istinski-zadatak-svog-ivota
lav nikolajevič tolstojcenidobremislisvojetuđekadihpoznajenitatinećetolikopomoćikolikodaizvriistinskizadataksvogživotaceni dobredobre mislimisli ii svojesvoje ii tuđetuđe kadkad ihih poznaješništa titi nećeneće tolikotoliko pomoćipomoći kolikokoliko dobredobre mislimisli dada izvršišizvršiš istinskiistinski zadatakzadatak svogsvog životaceni dobre mislidobre misli imisli i svojei svoje isvoje i tuđei tuđe kadtuđe kad ihkad ih poznaješništa ti nećeti neće tolikoneće toliko pomoćitoliko pomoći kolikopomoći koliko dobrekoliko dobre mislidobre misli damisli da izvršišda izvršiš istinskiizvršiš istinski zadatakistinski zadatak svogzadatak svog životaceni dobre misli idobre misli i svojemisli i svoje ii svoje i tuđesvoje i tuđe kadi tuđe kad ihtuđe kad ih poznaješništa ti neće tolikoti neće toliko pomoćineće toliko pomoći kolikotoliko pomoći koliko dobrepomoći koliko dobre mislikoliko dobre misli dadobre misli da izvršišmisli da izvršiš istinskida izvršiš istinski zadatakizvršiš istinski zadatak svogistinski zadatak svog životaceni dobre misli i svojedobre misli i svoje imisli i svoje i tuđei svoje i tuđe kadsvoje i tuđe kad ihi tuđe kad ih poznaješništa ti neće toliko pomoćiti neće toliko pomoći kolikoneće toliko pomoći koliko dobretoliko pomoći koliko dobre mislipomoći koliko dobre misli dakoliko dobre misli da izvršišdobre misli da izvršiš istinskimisli da izvršiš istinski zadatakda izvršiš istinski zadatak svogizvršiš istinski zadatak svog života

Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti. -Otac Tadej
ako-se-mi-okrenemo-izvoru-ivota-gospod-e-nam-dati-snage-da-uvrstimo-u-sebi-misli-pune-dobra-jer-dobre-misli-dobre-elje-daju-mir-i-utehu-svuda-moramo
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Kad čovek misli da je na vrhuncu svog uspeha, tada, u stvari, stoji na granici svoje propasti. -Nikolaj Velimirović
kad-ovek-misli-da-na-vrhuncu-svog-uspeha-tada-u-stvari-stoji-na-granici-svoje-propasti
Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.
ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena