Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.


ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena
cenivremejerjedinoonoprolazinepovratnosebeakoneceninikotenećecenitibezuslovnuljubavonavečnaceni vremevreme jerjer jedinojedino onoono prolaziprolazi nepovratnoceni sebesebe jerjer akoako sebesebe nene cenišniko tete nećeneće ceniticeni bezuslovnubezuslovnu ljubavljubav jerjer jedinojedino jeje onaona večnaceni vreme jervreme jer jedinojer jedino onojedino ono prolaziono prolazi nepovratnoceni sebe jersebe jer akojer ako sebeako sebe nesebe ne cenišniko te nećete neće ceniticeni bezuslovnu ljubavbezuslovnu ljubav jerljubav jer jedinojer jedino jejedino je onaje ona večnaceni vreme jer jedinovreme jer jedino onojer jedino ono prolazijedino ono prolazi nepovratnoceni sebe jer akosebe jer ako sebejer ako sebe neako sebe ne cenišniko te neće ceniticeni bezuslovnu ljubav jerbezuslovnu ljubav jer jedinoljubav jer jedino jejer jedino je onajedino je ona večnaceni vreme jer jedino onovreme jer jedino ono prolazijer jedino ono prolazi nepovratnoceni sebe jer ako sebesebe jer ako sebe nejer ako sebe ne cenišceni bezuslovnu ljubav jer jedinobezuslovnu ljubav jer jedino jeljubav jer jedino je onajer jedino je ona večna

Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života. -Lav Nikolajevič Tolstoj
ceni-dobre-misli-i-svoje-i-e-kad-ih-poznaje-ni-ti-nee-toliko-pomoi-koliko-dobre-misli-da-izvri-istinski-zadatak-svog-ivota
Slikala sam sebe, jer sam prečesto sama i jer sam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje. -Frida Kalo
slikala-sam-sebe-jer-sam-preesto-sama-i-jer-sam-predmet-kojeg-poznajem-najbolje
Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.
volite-ali-dajte-sve-od-sebe-jer-samo-tako-ete-ispuniti-sebe