Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.


ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena
cenivremejerjedinoonoprolazinepovratnosebeakoneceninikotenećecenitibezuslovnuljubavonavečnaceni vremevreme jerjer jedinojedino onoono prolaziprolazi nepovratnoceni sebesebe jerjer akoako sebesebe nene cenišniko tete nećeneće ceniticeni bezuslovnubezuslovnu ljubavljubav jerjer jedinojedino jeje onaona večnaceni vreme jervreme jer jedinojer jedino onojedino ono prolaziono prolazi nepovratnoceni sebe jersebe jer akojer ako sebeako sebe nesebe ne cenišniko te nećete neće ceniticeni bezuslovnu ljubavbezuslovnu ljubav jerljubav jer jedinojer jedino jejedino je onaje ona večnaceni vreme jer jedinovreme jer jedino onojer jedino ono prolazijedino ono prolazi nepovratnoceni sebe jer akosebe jer ako sebejer ako sebe neako sebe ne cenišniko te neće ceniticeni bezuslovnu ljubav jerbezuslovnu ljubav jer jedinoljubav jer jedino jejer jedino je onajedino je ona večnaceni vreme jer jedino onovreme jer jedino ono prolazijer jedino ono prolazi nepovratnoceni sebe jer ako sebesebe jer ako sebe nejer ako sebe ne cenišceni bezuslovnu ljubav jer jedinobezuslovnu ljubav jer jedino jeljubav jer jedino je onajer jedino je ona večna

Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života.Čuvaj svoje grijehe i mane za sebe, jer drugi to neće.Ako ste te sreće da u ovom ludom svetu naiđete na osobu koja vas privuče psihički i fizički, koja ima kvalitete na levoj strani grudnog koša i iznad očiju, čuvajte je, jer kad prokockate priliku sledi razdoblje seljačina i beštija, jer je neko pametan ukrao ono što vi niste znali ceniti.Ljubav je uvijek otvorenih ruku. Otvorenih ruku dopuštate ljubavi da dolazi i oldazi kako želi, slobodno, jer bi ona to ionakko činila. Ako pokušate zarobiti ljubav, shvatit ćete da držite samo sebe.Slikala sam sebe, jer sam prečesto sama i jer sam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje.Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.