Cijela tajna uspešnog života je saznati što trebamo napraviti, a zatim to i učiniti.


cijela-tajna-uspenog-ivota-saznati-to-trebamo-napraviti-a-zatim-to-i-uiniti
henri fordcijelatajnauspenogživotasaznatitotrebamonapravitizatimtoučiniticijela tajnatajna uspešnoguspešnog životaživota jeje saznatisaznati štošto trebamotrebamo napravitii učiniticijela tajna uspešnogtajna uspešnog životauspešnog života ježivota je saznatije saznati štosaznati što trebamošto trebamo napravitizatim to icijela tajna uspešnog životatajna uspešnog života jeuspešnog života je saznatiživota je saznati štoje saznati što trebamosaznati što trebamo napravitia zatim to izatim to i učiniticijela tajna uspešnog života jetajna uspešnog života je saznatiuspešnog života je saznati štoživota je saznati što trebamoje saznati što trebamo napravitia zatim to i učiniti

Nemoj me pitati:
nemoj-me-pitati-zato-ba-ja-u-meni-posebno-nema-ti-eg-posebnog-eg-to-bih-umio-sebi-da-objasnim-meutim-u-tome-i-jeste-tajna-ivota
Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima. -Karl Gustav Jung
ako-postoji-bilo-to-to-bismo-eleli-da-promenimo-u-naem-detetu-prvo-bismo-trebali-ispitati-i-videti-da-to-nije-neto-to-trebamo-promeniti-u-nama-samima
Talent je jeftiniji od slanika na stolu. Ono što razdvaja talentovanog pojedinca od uspešnog je mnogo napornog rada. -Stiven King
talent-jeftiniji-od-slanika-na-stolu-ono-to-razdvaja-talentovanog-pojedinca-od-uspenog-mnogo-napornog-rada