Cilj ne mora uvek biti dostignut, ali često služi kao nešto ka čemu stremimo.


cilj-ne-mora-uvek-biti-dostignut-ali-esto-slui-kao-neto-ka-emu-stremimo
brus liciljnemorauvekbitidostignutaličestoslužikaonetokačemustremimocilj nene moramora uvekuvek bitibiti dostignutali čestočesto služisluži kaokao neštonešto kaka čemučemu stremimocilj ne morane mora uvekmora uvek bitiuvek biti dostignutali često služičesto služi kaosluži kao neštokao nešto kanešto ka čemuka čemu stremimocilj ne mora uvekne mora uvek bitimora uvek biti dostignutali često služi kaočesto služi kao neštosluži kao nešto kakao nešto ka čemunešto ka čemu stremimocilj ne mora uvek bitine mora uvek biti dostignutali često služi kao neštočesto služi kao nešto kasluži kao nešto ka čemukao nešto ka čemu stremimo

Cilj nije uvek potrebno dosegnuti. Cilj često služi samo kako bismo se usmerili ka nečemu.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade.Gluma nije nešto na čemu radiš, ona se sama dešava. Ako razmišljaš logično, može se desiti da odustaneš. Možeš imati svesne pripreme, ali će rezultati sigurno biti nesvesni.U čemu je poenta biti potpun spolja, ali prazan iznutra?Da bi svetlost sinula jako mora biti prisutno i nešto mraka.