Crnačke organizacije koje bojkotuju pojedine filmove bi trebale da sakupe novac i naprave filmove koje bi oni želeli da vide ili neka ostanu u crkvama i puste nas da radimo svoj posao.


crnake-organizacije-koje-bojkotuju-pojedine-filmove-bi-trebale-da-sakupe-novac-i-naprave-filmove-koje-bi-oni-eleli-da-vide-ili-neka-ostanu-u-crkvama-i
ričard prajorcrnačkeorganizacijekojebojkotujupojedinefilmovebitrebaledasakupenovacnapraveoniželelivideilinekaostanucrkvamapustenasradimosvojposaoorganizacije kojekoje bojkotujubojkotuju pojedinepojedine filmovefilmove bibi trebaletrebale dada sakupesakupe novacnovac ii napravenaprave filmovefilmove kojekoje bibi onioni želeliželeli dada videvide iliili nekaneka ostanuostanu uu crkvamacrkvama ii pustepuste nasnas dada radimoradimo svojsvoj posaocrnačke organizacije kojeorganizacije koje bojkotujukoje bojkotuju pojedinebojkotuju pojedine filmovepojedine filmove bifilmove bi trebalebi trebale datrebale da sakupeda sakupe novacsakupe novac inovac i napravei naprave filmovenaprave filmove kojefilmove koje bikoje bi onibi oni želelioni želeli daželeli da videda vide ilivide ili nekaili neka ostanuneka ostanu uostanu u crkvamau crkvama icrkvama i pustei puste naspuste nas danas da radimoda radimo svojradimo svoj posao

Mi ne pravimo filmove da bismo napravili više novca. Mi pravimo novac da bismo pravili više filmova. -Volt Dizni
mi-ne-pravimo-filmove-da-bismo-napravili-vie-novca-mi-pravimo-novac-da-bismo-pravili-vie-filmova
Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide
Verujem da postoji neka unutrašnja moć koja nas čini pobednicima ili gubitnicima. Pobednici su oni koji zaista slušaju svoje srce.. -Silvester Stalone
verujem-da-postoji-neka-unutranja-mo-koja-nas-ini-pobednicima-ili-gubitnicima-pobednici-su-oni-koji-zaista-sluaju-svoje-srce
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
Flertovi su nalik na filmove: razvijaju se samo u mraku. -Alfred Hičkok
flertovi-su-nalik-na-filmove-razvijaju-se-samo-u-mraku