Da bi bila osigurana egzistencija svakog državljanina, trebalo bi zasijati svaki pedalj zemlje. Ako nema tko zasijati, onda će se naći radne brigade i one će to zasijati. Imati hljeba, i imati to što je potrebno za svakidašnji život, znači biti potppuno neovisan od svake pomoći sa strane. Mi hoćemo snažnu, cvatuću Jugoslaviju.


da-bi-bila-osigurana-egzistencija-svakog-dravljanina-trebalo-bi-zasijati-svaki-pedalj-zemlje-ako-nema-tko-zasijati-onda-e-se-nai-radne-brigade-i-one-e
josip broz titodabibilaosiguranaegzistencijasvakogdržavljaninatrebalozasijatisvakipedaljzemljeakonematkozasijationdaćesenaćiradnebrigadeonetozasijatiimatihljebaimatitopotrebnozasvakidanjiživotznačibitipotppunoneovisanodsvakepomoćistranemihoćemosnažnucvatućujugoslavijuda bibi bilabila osiguranaosigurana egzistencijaegzistencija svakogsvakog državljaninatrebalo bibi zasijatizasijati svakisvaki pedaljpedalj zemljeako nemanema tkotko zasijationda ćeće sese naćinaći radneradne brigadebrigade ii oneone ćeimati hljebai imatišto jeje potrebnopotrebno zaza svakidašnjisvakidašnji životznači bitibiti potppunopotppuno neovisanneovisan odod svakesvake pomoćipomoći sasa stranemi hoćemohoćemo snažnucvatuću jugoslavijuda bi bilabi bila osiguranabila osigurana egzistencijaosigurana egzistencija svakogegzistencija svakog državljaninatrebalo bi zasijatibi zasijati svakizasijati svaki pedaljsvaki pedalj zemljeako nema tkonema tko zasijationda će seće se naćise naći radnenaći radne brigaderadne brigade ibrigade i onei one ćeće to zasijatiimati to štošto je potrebnoje potrebno zapotrebno za svakidašnjiza svakidašnji životznači biti potppunobiti potppuno neovisanpotppuno neovisan odneovisan od svakeod svake pomoćisvake pomoći sapomoći sa stranemi hoćemo snažnu

TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima ljepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti- nema prijatelja. -Duško Radović
imati-prijatelja-to-znai-pristati-na-to-da-ima-ljepih-pametnijih-i-boljih-od-vas-tko-to-ne-moe-prihvatiti-nema-prijatelja