Da bi nas neko voleo, moramo se izobličiti koliko je potrebno da se uklopimo u njegovu sliku o nama. Inače je on razočaran, i oseća se izdanim.


da-bi-nas-neko-voleo-moramo-se-izobliiti-koliko-potrebno-da-se-uklopimo-u-njegovu-sliku-o-nama-inae-on-razoaran-i-osea-se-izdanim
ljiljana habjanović-djurovićdabinasnekovoleomoramoseizobličitikolikopotrebnodauklopimonjegovuslikunamainačeonrazočaranosećaizdanimda bibi nasnas nekoneko voleomoramo sese izobličitiizobličiti kolikokoliko jeje potrebnopotrebno dada sese uklopimouklopimo uu njegovunjegovu slikusliku oo namainače jeje onon razočarani osećaoseća sese izdanimda bi nasbi nas nekonas neko voleomoramo se izobličitise izobličiti kolikoizobličiti koliko jekoliko je potrebnoje potrebno dapotrebno da seda se uklopimose uklopimo uuklopimo u njegovuu njegovu slikunjegovu sliku osliku o namainače je onje on razočarani oseća seoseća se izdanimda bi nas nekobi nas neko voleomoramo se izobličiti kolikose izobličiti koliko jeizobličiti koliko je potrebnokoliko je potrebno daje potrebno da sepotrebno da se uklopimoda se uklopimo use uklopimo u njegovuuklopimo u njegovu slikuu njegovu sliku onjegovu sliku o namainače je on razočarani oseća se izdanimda bi nas neko voleomoramo se izobličiti koliko jese izobličiti koliko je potrebnoizobličiti koliko je potrebno dakoliko je potrebno da seje potrebno da se uklopimopotrebno da se uklopimo uda se uklopimo u njegovuse uklopimo u njegovu slikuuklopimo u njegovu sliku ou njegovu sliku o nama

Ali fora je u tome što ti imaš njegovu sliku, a ja njega :))
ali-fora-u-tome-to-ti-ima-njegovu-sliku-a-ja-njega
Bila je neko ko ne zna ostati. I nije ostala, nikada. A voleo sam je. I ona je mene volela. Svi su to znali, osim nas. -Đorđe Balašević
bila-neko-ko-ne-zna-ostati-i-nije-ostala-nikada-a-voleo-sam-i-ona-mene-volela-svi-su-to-znali-osim-nas
Istinsku mudrost stičemo kada shvatimo koliko zapravo malo znamo o životu, nama samima i svetu oko nas. -Sokrat
istinsku-mudrost-stiemo-kada-shvatimo-koliko-zapravo-malo-znamo-o-ivotu-nama-samima-i-svetu-oko-nas
Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi. -Nelson Mendela
shvatio-sam-da-hrabrost-nije-odsustvo-straha-ve-trijumf-nad-njim-hrabar-ovek-nije-neko-ko-ne-osea-strah-ve-neko-ko-ga-pobedi
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto