Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.


da-bi-ovek-sreno-poiveo-treba-da-zna-valja-a-ne-valja-da-inia-da-bi-to-znao-potrebna-mu-veravera-saznanje-ovek-i-radi-ega-on-ivi-na-svetu-i
lav tolstojdabičoveksrećnopoživeotrebadaznatavaljanevaljačiniatoznaopotrebnamuveraverasaznanjeradičegaonživinasvetutakveverebiloimasvihrazumnihljudida bibi čovekčovek srećnosrećno poživeotreba dada znazna štašta valjašta nene valjavalja dada bipotrebna mumu jeje saznanjesaznanje štaje čovekčovek ii radiradi čegačega onon živiživi nana svetui takvetakve verevere bilobilo jei imaima uu svihsvih razumnihrazumnih ljudida bi čovekbi čovek srećnočovek srećno poživeotreba da znada zna štazna šta valjaa šta nešta ne valjane valja dabi to znaopotrebna mu jeje saznanje štasaznanje šta ješta je čovekje čovek ičovek i radii radi čegaradi čega ončega on živion živi naživi na svetui takve veretakve vere bilovere bilo jebilo je ije i imai ima uima u svihu svih razumnihsvih razumnih ljudi

Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina. -Lav Tolstoj
ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli