Da bi pronašli sebe, mislite za sebe.


da-bi-pronali-sebe-mislite-za-sebe
sokratdabipronalisebemislitezasebeda bibi pronašlipronašli sebemislite zaza sebeda bi pronašlibi pronašli sebemislite za sebeda bi pronašli sebe

Ne upoređujte sebe ni sa kim na svetu. Činite li to, onda vređate sebe. -Bil Gejts
ne-uporeujte-sebe-kim-na-svetu-inite-li-to-onda-vreate-sebe
Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.
najtea-borba-boriti-se-protiv-sebe-a-najlepa-pobeda-pobediti-samog-sebe
Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.
volite-ali-dajte-sve-od-sebe-jer-samo-tako-ete-ispuniti-sebe
Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima. -Brus Li
da-bi-sam-sebe-najbolje-upoznao-ovek-mora-posmatrati-sebe-u-akciji-drugim-ljudima
Ja volim samo sebe, svog predivnog sebe!!! ;)
ja-volim-samo-sebe-svog-predivnog-sebe