Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na četiri ili, drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je da najpre puzi.


da-bi-se-stalo-na-noge-potrebno-najpre-ii-na-etiri-ili-drugim-reima-da-bi-se-ovek-u-ivotu-mogao-ispraviti-potrebno-da-najpre-puzi
branislav nušićdabisestalonanogepotrebnonajpreićičetiriilidrugimrečimadačovekživotumogaoispravitipuzida bibi sese stalostalo nana nogepotrebno jeje najprenajpre ićiići nana četiričetiri ilidrugim rečimada bibi sese čovekčovek uu životuživotu mogaomogao ispravitipotrebno jeje dada najprenajpre puzida bi sebi se stalose stalo nastalo na nogepotrebno je najpreje najpre ićinajpre ići naići na četirina četiri ilida bi sebi se čovekse čovek učovek u životuu životu mogaoživotu mogao ispravitipotrebno je daje da najpreda najpre puzida bi se stalobi se stalo nase stalo na nogepotrebno je najpre ićije najpre ići nanajpre ići na četiriići na četiri ilida bi se čovekbi se čovek use čovek u životučovek u životu mogaou životu mogao ispravitipotrebno je da najpreje da najpre puzida bi se stalo nabi se stalo na nogepotrebno je najpre ići naje najpre ići na četirinajpre ići na četiri ilida bi se čovek ubi se čovek u životuse čovek u životu mogaočovek u životu mogao ispravitipotrebno je da najpre puzi

Zaljubiš se jer je to tebi potrebno, a voliš jer je to potrebno nekom drugom. -Đorđe Balašević
zaljubi-se-jer-to-tebi-potrebno-a-voli-jer-to-potrebno-nekom-drugom
Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno
Mnogo je vremena potrebno da bi čovek postao mlad. -Pablo Pikaso
mnogo-vremena-potrebno-da-bi-ovek-postao-mlad
Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovanost. -Blez Paskal
elimo-li-uspeti-u-ovom-svetu-moramo-najpre-posedovati-samopouzdanje-a-zatim-samoportvovanost
Čovek ne treba da smatra svoju materijalnu imovinu kao svoju, nego kao slobodnu za sve, da bi mogao da je podeli sa ostalima kada im je potrebno. -Toma Akvinski
ovek-ne-treba-da-smatra-svoju-materijalnu-imovinu-kao-svoju-nego-kao-slobodnu-za-sve-da-bi-mogao-da-podeli-ostalima-kada-im-potrebno