Da bi se uspelo neophodna je disciplina. Redovitost, iskrenost i ustrajnost će vas dovesti do uspeha.


da-bi-se-uspelo-neophodna-disciplina-redovitost-iskrenost-i-ustrajnost-e-vas-dovesti-do-uspeha
blez paskaldabiseuspeloneophodnadisciplinaredovitostiskrenostustrajnostćevasdovestidouspehada bibi sese uspelouspelo neophodnaneophodna jeje disciplinaiskrenost ii ustrajnostustrajnost ćeće vasvas dovestidovesti dodo uspehada bi sebi se uspelose uspelo neophodnauspelo neophodna jeneophodna je disciplinaiskrenost i ustrajnosti ustrajnost ćeustrajnost će vasće vas dovestivas dovesti dodovesti do uspehada bi se uspelobi se uspelo neophodnase uspelo neophodna jeuspelo neophodna je disciplinaiskrenost i ustrajnost ćei ustrajnost će vasustrajnost će vas dovestiće vas dovesti dovas dovesti do uspehada bi se uspelo neophodnabi se uspelo neophodna jese uspelo neophodna je disciplinaiskrenost i ustrajnost će vasi ustrajnost će vas dovestiustrajnost će vas dovesti doće vas dovesti do uspeha

Postoji samo jedna vrsta discipline – perfektna disciplina. -Džordž Smit Paton
postoji-samo-jedna-vrsta-discipline-perfektna-disciplina
Teško onom ko hoće da u ljubav unese iskrenost. -Žorž Sand
teko-onom-ko-hoe-da-u-ljubav-unese-iskrenost