Da bi se sačuvala knjiga, potrebne su korice. Isto važi i za žene. Muževi koji shvataju ovu mudrost, ukoričavaju svoje žene u krzno.


da-bi-se-uvala-knjiga-potrebne-su-korice-isto-vai-i-za-ene-muevi-koji-shvataju-ovu-mudrost-ukoriavaju-svoje-ene-u-krzno
doroti parkerdabisesačuvalaknjigapotrebnesukoriceistovažizaženemuževikojishvatajuovumudrostukoričavajusvoježenekrznoda bibi sese sačuvalasačuvala knjigapotrebne susu koriceisto važivaži ii zaza ženemuževi kojikoji shvatajushvataju ovuovu mudrostukoričavaju svojesvoje ženežene uu krznoda bi sebi se sačuvalase sačuvala knjigapotrebne su koriceisto važi ivaži i zai za ženemuževi koji shvatajukoji shvataju ovushvataju ovu mudrostukoričavaju svoje ženesvoje žene užene u krznoda bi se sačuvalabi se sačuvala knjigaisto važi i zavaži i za ženemuževi koji shvataju ovukoji shvataju ovu mudrostukoričavaju svoje žene usvoje žene u krznoda bi se sačuvala knjigaisto važi i za ženemuževi koji shvataju ovu mudrostukoričavaju svoje žene u krzno

Muževi su uglavnom dobri ljubavnici kada varaju svoje žene.Muževi nisu ubijali svoje žene uhvaćene da se daju za novac, nego uvek one koje su se davale iz duboke i iskrene ljubavi.Lepota žene nije u odeći koju ona nosi, figuri o kojoj brine, niti u načinu na koji češlja svoju kosu. Lepota žene je u njenim očima, jer oči su vrata njenog srca, mesta gde ljubav počiva. Istinska lepota žene ogleda se u njenoj duši.Lepe žene su potrebne sаmo ljubаvnicimа i slikаrimа bez mаšte.Velika mudrost koju me je deda naučio je da žene koje više vrište po noći, manje galame po danu…Nema goreg zla od loše žene, a ništa nije bolje stvoreno od dobre žene.