Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati.


da-biste-bili-uspe-morate-biti-sebi-ili-neete-postii-kada-jednom-doete-do-vrha-tada-morate-postati-nesebi-ne-smete-biti-nedodirljvi-ne-smete-se
majkl džordandabistebiliuspenimoratebitisebičniilinitanećetepostićikadajednomdođetedovrhatadapostatinesebičninesmetenedodirljviseizolovatida bistebiste bilibili uspešnimorate bitibiti sebičniili ništaništa nećetenećete postićikada jednomjednom dođetedođete dodo vrhatada moratemorate postatipostati nesebičnine smetesmete bitibiti nedodirljvine smetesmete sese izolovatida biste bilibiste bili uspešnimorate biti sebičniili ništa nećeteništa nećete postićikada jednom dođetejednom dođete dodođete do vrhatada morate postatimorate postati nesebičnine smete bitismete biti nedodirljvine smete sesmete se izolovati

Da bi bili nezamenjivi, uvek morate biti drugačiji. -Koko Šanel
da-bi-bili-nezamenjivi-uvek-morate-biti-drugaiji
Vozači žive u svetu u kojem odluke što se donose u deliću sekunde mogu odlučiti o životu ili smrti. Ne smete biti ucenjeni emocijama, posebno ne strahom. -Ajrton Sena
vozai-ive-u-svetu-u-kojem-odluke-to-se-donose-u-deliu-sekunde-mogu-odluiti-o-ivotu-ili-smrti-ne-smete-biti-ucenjeni-emocijama-posebno-ne-strahom
Reforme nikada nisu popularne ako treba da budu uspešne, jer uvek mnogo koštaju. Da biste bili popularni, morate da preuzmete rizik nepopularnosti. -Zoran Đinđić
reforme-nikada-nisu-popularne-ako-treba-da-budu-uspene-jer-uvek-mnogo-kotaju-da-biste-bili-popularni-morate-da-preuzmete-rizik-nepopularnosti
Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život. -Blez Paskal
znati-ne-znai-biti-naueno-morate-pokuati-preneti-u-svakodnevni-ivot