Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati.


da-biste-bili-uspe-morate-biti-sebi-ili-neete-postii-kada-jednom-doete-do-vrha-tada-morate-postati-nesebi-ne-smete-biti-nedodirljvi-ne-smete-se
majkl džordandabistebiliuspenimoratebitisebičniilinitanećetepostićikadajednomdođetedovrhatadapostatinesebičninesmetenedodirljviseizolovatida bistebiste bilibili uspešnimorate bitibiti sebičniili ništaništa nećetenećete postićikada jednomjednom dođetedođete dodo vrhatada moratemorate postatipostati nesebičnine smetesmete bitibiti nedodirljvine smetesmete sese izolovatida biste bilibiste bili uspešnimorate biti sebičniili ništa nećeteništa nećete postićikada jednom dođetejednom dođete dodođete do vrhatada morate postatimorate postati nesebičnine smete bitismete biti nedodirljvine smete sesmete se izolovati

Ako sebi pravite granice u svemu što radite, fizički ili na bilo koji drugi način, one će ući u svaku poru vašeg rada i života. Granice ne postoje. Postoje samo stepenici, na kojima se ne smete zadržavati, nego morate ići dalje.Da bi bili nezamenjivi, uvek morate biti drugačiji.Vozači žive u svetu u kojem odluke što se donose u deliću sekunde mogu odlučiti o životu ili smrti. Ne smete biti ucenjeni emocijama, posebno ne strahom.Reforme nikada nisu popularne ako treba da budu uspešne, jer uvek mnogo koštaju. Da biste bili popularni, morate da preuzmete rizik nepopularnosti.Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.