Da je i svima nama, kao ljudima i hrišćanima, jasno načelo da „zlo dobra donijeti neće“, da je „krv ljudska hrana naopaka“, stvari bi išle sretnije.


da-i-svima-nama-kao-ljudima-i-hrianima-jasno-naelo-da-zlo-dobra-donijeti-nee-da-krv-ljudska-hrana-naopaka-stvari-bi-i-sretnije
patrijarh pavledasvimanamakaoljudimahrićanimajasnonačeloda„zlodobradonijetineće“„krvljudskahrananaopaka“stvaribiilesretnijeda jei svimasvima namakao ljudimaljudima ii hrišćanimajasno načelonačelo dada „zlo„zlo dobradobra donijetidonijeti neće“da jeje „krv„krv ljudskaljudska hranahrana naopaka“stvari bibi išleišle sretnijeda je ije i svimai svima namakao ljudima iljudima i hrišćanimajasno načelo danačelo da „zloda „zlo dobra„zlo dobra donijetidobra donijeti neće“da je „krvje „krv ljudska„krv ljudska hranaljudska hrana naopaka“stvari bi išlebi išle sretnijeda je i svimaje i svima namakao ljudima i hrišćanimajasno načelo da „zlonačelo da „zlo dobrada „zlo dobra donijeti„zlo dobra donijeti neće“da je „krv ljudskaje „krv ljudska hrana„krv ljudska hrana naopaka“stvari bi išle sretnijeda je i svima namajasno načelo da „zlo dobranačelo da „zlo dobra donijetida „zlo dobra donijeti neće“da je „krv ljudska hranaje „krv ljudska hrana naopaka“

Da je i svima nama, kao ljudima i hršćanima, jasno načelo da “zlo dobra donijeti neće”, da je “krv ljudska hrana naopaka”, stvari bi išle srećnije. -Patrijarh Pavle
da-i-svima-nama-kao-ljudima-i-hranima-jasno-naelo-da-zlo-dobra-donijeti-nee-da-krv-ljudska-hrana-naopaka-stvari-bi-i-srenije
Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti. -Čarls Bukovski
ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti
Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju