Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju


da-imam-pravo-na-jos-jednu-zelju-na-onu-koju-zovu-poslednju-po-prvi-put-ja-znao-bih-sta-zelim-ja-zeleo-bih-zeleo-bih-nju
daimampravonajosjednuzeljuonukojuzovuposlednjupoprviputjaznaobihstazelimzeleobihnjuda imamimam pravopravo nana josjos jednujednu zeljuzelju nana onuonu kojukoju zovuzovu poslednjuposlednju popo prviprvi putput jaja znaoznao bihbih stasta zelimzelim jaja zeleozeleo bihzeleo bihbih njuda imam pravoimam pravo napravo na josna jos jednujos jednu zeljujednu zelju nazelju na onuna onu kojuonu koju zovukoju zovu poslednjuzovu poslednju poposlednju po prvipo prvi putprvi put japut ja znaoja znao bihznao bih stabih sta zelimsta zelim jazelim ja zeleoja zeleo bihzeleo bih njuda imam pravo naimam pravo na jospravo na jos jednuna jos jednu zeljujos jednu zelju najednu zelju na onuzelju na onu kojuna onu koju zovuonu koju zovu poslednjukoju zovu poslednju pozovu poslednju po prviposlednju po prvi putpo prvi put japrvi put ja znaoput ja znao bihja znao bih staznao bih sta zelimbih sta zelim jasta zelim ja zeleozelim ja zeleo bihda imam pravo na josimam pravo na jos jednupravo na jos jednu zeljuna jos jednu zelju najos jednu zelju na onujednu zelju na onu kojuzelju na onu koju zovuna onu koju zovu poslednjuonu koju zovu poslednju pokoju zovu poslednju po prvizovu poslednju po prvi putposlednju po prvi put japo prvi put ja znaoprvi put ja znao bihput ja znao bih staja znao bih sta zelimznao bih sta zelim jabih sta zelim ja zeleosta zelim ja zeleo bih

Ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da joj praštam, to bi hteo da joj radim lično. -Đorđe Balašević
ja-bih-znao-da-volim-ja-bih-znao-s-njom-da-tam-da-uvam-da-ljubim-da-em-da-joj-pratam-to-bi-hteo-da-joj-radim-lino
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Volim te,volim,zasto bih krila sa tvojih usana otrov bih pila
volim-tevolimzasto-bih-krila-tvojih-usana-otrov-bih-pila
Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao - do zemlje bih se naživeo. -Matija Bećković
moja-ljubavi-digla-me-toliko-visoko-da-i-kad-bih-pao-do-zemlje-bih-se-naiveo