Da l’ čovek išta rešava, il’ smo samo tu zbog ravnoteže među zvezdama.


da-l-ovek-i-reava-smo-samo-zbog-ravnotee-meu-zvezdama
Đorđe balaševićdal’čovekitareavail’smosamozbogravnotežemeđuzvezdamada l’l’ čovekčovek ištaišta rešavail’ smosmo samosamo tutu zbogzbog ravnotežeravnoteže međumeđu zvezdamada l’ čovekl’ čovek ištačovek išta rešavail’ smo samosmo samo tusamo tu zbogtu zbog ravnotežezbog ravnoteže međuravnoteže među zvezdamada l’ čovek ištal’ čovek išta rešavail’ smo samo tusmo samo tu zbogsamo tu zbog ravnotežetu zbog ravnoteže međuzbog ravnoteže među zvezdamada l’ čovek išta rešavail’ smo samo tu zbogsmo samo tu zbog ravnotežesamo tu zbog ravnoteže međutu zbog ravnoteže među zvezdama

Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista
Užitak ljubavi je u voljenju i sretniji smo zbog strasti koju osjećamo nego zbog strasti koju smo probudili u drugome. -Francois de La Rochefoucauld
uitak-ljubavi-u-voljenju-i-sretniji-smo-zbog-strasti-koju-osjeamo-nego-zbog-strasti-koju-smo-probudili-u-drugome
Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo zbog jedne osobe.
nikada-neemo-biti-svesni-koliko-smo-svojih-principa-spremni-da-pogazimo-samo-zbog-jedne-osobe
Moj najbolji prijatelj je čovek koji želeći mi dobro to želi samo zbog mene. -Aristotel
moj-najbolji-prijatelj-ovek-koji-elei-mi-dobro-to-eli-samo-zbog-mene
Naučno smo dokazali da je čovek danas srećan. Ostalo je još samo da pronađemo tog čoveka. -Petar Lazić
nauno-smo-dokazali-da-ovek-danas-srean-ostalo-jo-samo-da-pronaemo-tog-oveka