Da li si ikad bio povređen i svaki put kada rana počne da zarasta ti se iznova i iznova povređuješ?


da-li-ikad-bio-povre-i-svaki-put-kada-rana-pone-da-zarasta-ti-se-iznova-i-iznova-povreuje
roza parksdaliikadbiopovređensvakiputkadaranapočnedazarastatiseiznovapovređujeda lili sisi ikadikad biobio povređenpovređen ii svakisvaki putput kadakada ranarana počnepočne dada zarastazarasta titi sese iznovaiznova ii iznovaiznova povređuješda li sili si ikadsi ikad bioikad bio povređenbio povređen ipovređen i svakii svaki putsvaki put kadaput kada ranakada rana počnerana počne dapočne da zarastada zarasta tizarasta ti seti se iznovase iznova iiznova i iznovai iznova povređuješda li si ikadli si ikad biosi ikad bio povređenikad bio povređen ibio povređen i svakipovređen i svaki puti svaki put kadasvaki put kada ranaput kada rana počnekada rana počne darana počne da zarastapočne da zarasta tida zarasta ti sezarasta ti se iznovati se iznova ise iznova i iznovaiznova i iznova povređuješda li si ikad bioli si ikad bio povređensi ikad bio povređen iikad bio povređen i svakibio povređen i svaki putpovređen i svaki put kadai svaki put kada ranasvaki put kada rana počneput kada rana počne dakada rana počne da zarastarana počne da zarasta tipočne da zarasta ti seda zarasta ti se iznovazarasta ti se iznova iti se iznova i iznovase iznova i iznova povređuješ

Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš. -Miroslav Mika Antić
svaki-put-mora-iznova-znati-da-voli-bolje-da-voli-jae-ne-da-se-vadi-ne-da-se-tei-ve-da-se-istinski-do-neba-smei
Ludost: raditi istu stvar iznova x puta i očekivati drukčije rezultate -Albert Ajnštajn
ludost-raditi-istu-stvar-iznova-x-puta-i-oekivati-drukije-rezultate
Oprezni stotinu puta predje preko vode,a opet je uvek iznova štapom proverava. -Bugarske poslovice
oprezni-stotinu-puta-predje-preko-vodea-opet-uvek-iznova-tapom-proverava
Crte lica iznova su stekle zapovjednički izraz što ga daju oholost, novac, mladost, svijest da se pripada kremi hijerarhije, nedostatak mašte, ograničenost, glupavost. -Jorge Luis Borges
crte-lica-iznova-su-stekle-zapovjedniki-izraz-to-ga-daju-oholost-novac-mladost-svijest-da-se-pripada-kremi-hijerarhije-nedostatak-te-ogranienost
Historija neprestano mora da se piše iznova, ne zato da bi se spoznale nove historijske činjenice, nego zato što su se promjenila gledišta historičara. -Francois Mauriac
historija-neprestano-mora-da-se-pie-iznova-ne-zato-da-bi-se-spoznale-nove-historijske-injenice-nego-zato-to-su-se-promjenila-gledi-historiara