Da li je neko video moj mozak? Ima 3 cm u visinu i 1,5cm u sirinu… sive je boje i odaziva se na ime kreten. Posteni nalazac ako ga nadje neka ga ...


da-li-neko-video-moj-mozak-ima-3-cm-u-visinu-i-15cm-u-sirinu-sive-boje-i-odaziva-se-na-ime-kreten-posteni-nalazac-ako-ga-nadje-neka-ga
dalinekovideomojmozakima3cmvisinu15cmsirinu…sivebojeodazivasenaimekretenposteninalazacakoganadjenekada lili jeje nekoneko videovideo mojmoj mozakcm uu visinuvisinu iu sirinu…sirinu… sivesive jeje bojeboje ii odazivaodaziva sese nana imeime kretenposteni nalazacnalazac akoako gaga nadjenadje nekaneka gagada li jeli je nekoje neko videoneko video mojvideo moj mozakima 3 cmcm u visinuu visinu iu sirinu… sivesirinu… sive jesive je bojeje boje iboje i odazivai odaziva seodaziva se nase na imena ime kretenposteni nalazac akonalazac ako gaako ga nadjega nadje nekanadje neka ganeka gada li je nekoli je neko videoje neko video mojneko video moj mozakima 3 cm u3 cm u visinucm u visinu iu sirinu… sive jesirinu… sive je bojesive je boje ije boje i odazivaboje i odaziva sei odaziva se naodaziva se na imese na ime kretenposteni nalazac ako ganalazac ako ga nadjeako ga nadje nekaga nadje neka ganadje neka gada li je neko videoli je neko video mojje neko video moj mozakima 3 cm u visinu3 cm u visinu iu sirinu… sive je bojesirinu… sive je boje isive je boje i odazivaje boje i odaziva seboje i odaziva se nai odaziva se na imeodaziva se na ime kretenposteni nalazac ako ga nadjenalazac ako ga nadje nekaako ga nadje neka gaga nadje neka ga

Da li je neko video moj mozak? Ima 3 cm u visinu i 1,5cm u sirinu…sive je boje i odaziva se na ime kreten? Posteni nalazac ako ga nadje neka ga zgazi ...
da-li-neko-video-moj-mozak-ima-3-cm-u-visinu-i-15cm-u-sirinusive-boje-i-odaziva-se-na-ime-kreten-posteni-nalazac-ako-ga-nadje-neka-ga-zgazi
Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje. -Džordž Smit Paton
ukoliko-pogledamo-opteprihvaenu-definiciju-hrabrosti-kao-osobinu-koja-ne-poznaje-strah-onda-ja-nikada-nisam-video-hrabrog-oveka-svi-ljudi-se-boje-to
Ja još nisam video da je neko koga su dobro istabanali to zaboravio, ali sam sto puta video da ljudi zaboravljaju i najlepše savete i pouke. -Ivo Andrić
ja-jo-nisam-video-da-neko-koga-su-dobro-istabanali-to-zaboravio-ali-sam-sto-puta-video-da-ljudi-zaboravljaju-i-najlepe-savete-i-pouke
Kadq mi je rek’o da me voli ceo svet je bio samo moj sada drugoj iste lazi prica neka neka kaznice ga Bog
kadq-mi-reko-da-me-voli-ceo-svet-bio-samo-moj-sada-drugoj-iste-lazi-prica-neka-neka-kaznice-ga-bog
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi