Da li rođenjem zaslužujemo život? Ne baš, ali smo definitivno ubačeni u igru.


da-li-roenjem-zasluujemo-ivot-ne-ba-ali-smo-definitivno-ubaeni-u-igru
Čarls bukovskidalirođenjemzaslužujemoživotnebaalismodefinitivnoubačeniigruda lili rođenjemrođenjem zaslužujemozaslužujemo životne bašali smosmo definitivnodefinitivno ubačeniubačeni uu igruda li rođenjemli rođenjem zaslužujemorođenjem zaslužujemo životali smo definitivnosmo definitivno ubačenidefinitivno ubačeni uubačeni u igruda li rođenjem zaslužujemoli rođenjem zaslužujemo životali smo definitivno ubačenismo definitivno ubačeni udefinitivno ubačeni u igruda li rođenjem zaslužujemo životali smo definitivno ubačeni usmo definitivno ubačeni u igru

Svi smo mi zvezde i zaslužujemo da sijamo. -Merilin Monro
svi-smo-mi-zvezde-i-zasluujemo-da-sijamo
Gledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja. -Imanuel Kant
gledajmo-na-ivot-kao-na-deju-igru-u-kojoj-nije-ozbiljno-osim-potenja
Gledajmo na život kao na dečiju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja. -Imanuel Kant
gledajmo-na-ivot-kao-na-deiju-igru-u-kojoj-nije-ozbiljno-osim-potenja
Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma. -Frančesko Petrarka
istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek