Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle?


da-li-ste-ve-na-godinjem-odmoru-ili-samo-ne-radite-da-li-ne-radite-samo-pre-odmora-ili-to-radite-i-posle
duško radovićdalistevećnagodinjemodmoruilisamoneraditeraditepreodmoratoposleda lili steste većveć nana godišnjemgodišnjem odmoruodmoru iliili samosamo nene raditeda lili nene raditeradite samosamo prepre odmoraodmora iliradite ii posleda li steli ste većste već naveć na godišnjemna godišnjem odmorugodišnjem odmoru iliodmoru ili samoili samo nesamo ne raditeda li neli ne raditene radite samoradite samo presamo pre odmorapre odmora iliili to raditeradite i posleda li ste većli ste već naste već na godišnjemveć na godišnjem odmoruna godišnjem odmoru iligodišnjem odmoru ili samoodmoru ili samo neili samo ne raditeda li ne raditeli ne radite samone radite samo preradite samo pre odmorasamo pre odmora iliodmora ili to raditeili to radite ida li ste već nali ste već na godišnjemste već na godišnjem odmoruveć na godišnjem odmoru ilina godišnjem odmoru ili samogodišnjem odmoru ili samo neodmoru ili samo ne raditeda li ne radite samoli ne radite samo prene radite samo pre odmoraradite samo pre odmora ilipre odmora ili to raditeodmora ili to radite iili to radite i posle

Najveća greška koju možete da načinite je da razdvojite talenat od veštine. Rodili ste se talentovani. Veština je ono što se razvija kada satima i satima radite na sebi. -Vil Smit
najvea-greka-koju-moete-da-nainite-da-razdvojite-talenat-od-vetine-rodili-ste-se-talentovani-vetina-ono-to-se-razvija-kada-satima-i-satima-radite-na
Morate da radite stvari koje mislite da ne možete. -Elenor Ruzvelt
morate-da-radite-stvari-koje-mislite-da-ne-moete
Formula za uspeh: Ustajte rano, radite naporno, ubodite premiju. -Džon Pol Geti
formula-za-uspeh-ustajte-rano-radite-naporno-ubodite-premiju