Da li si voljan da dotakneš živac čak iako ćeš u tom slučaju možda biti percepiran kao negativac? Više volim da me smatraju pobednikom nego dobrim timskim igračem. Voleo bih kad bi te dve stvari išle zajedno ali to jednostavno nije realno. Nemam ništa zajedničko sa lenjim ljudima koji okrivljuju druge za svoj neuspeh.


da-li-voljan-da-dotakne-ivac-ak-iako-e-u-tom-sluaju-moda-biti-percepiran-kao-negativac-vie-volim-da-me-smatraju-pobednikom-nego-dobrim-timskim-igraem
kobi brajantdalivoljandadotakneživacčakiakoćetomslučajumoždabitipercepirankaonegativacvievolimmesmatrajupobednikomnegodobrimtimskimigračemvoleobihkadbitedvestvariilezajednoalitojednostavnonijerealnonemamnitazajedničkolenjimljudimakojiokrivljujudrugezasvojneuspehda lili sisi voljanvoljan dada dotaknešdotakneš živacživac čakčak iakoiako ćešu tomtom slučajuslučaju moždamožda bitibiti percepiranpercepiran kaokao negativacviše volimvolim dada meme smatrajusmatraju pobednikompobednikom negonego dobrimdobrim timskimtimskim igračemvoleo bihbih kadkad bibi tete dvedve stvaristvari išleišle zajednozajedno alijednostavno nijenije realnonemam ništaništa zajedničkozajedničko sasa lenjimlenjim ljudimaljudima kojikoji okrivljujuokrivljuju drugedruge zaza svojsvoj neuspehda li sili si voljansi voljan davoljan da dotaknešda dotakneš živacdotakneš živac čakživac čak iakočak iako ćešiako ćeš ućeš u tomu tom slučajutom slučaju moždaslučaju možda bitimožda biti percepiranbiti percepiran kaopercepiran kao negativacviše volim davolim da meda me smatrajume smatraju pobednikomsmatraju pobednikom negopobednikom nego dobrimnego dobrim timskimdobrim timskim igračemvoleo bih kadbih kad bikad bi tebi te dvete dve stvaridve stvari išlestvari išle zajednoišle zajedno aliali to jednostavnojednostavno nije realnonemam ništa zajedničkoništa zajedničko sazajedničko sa lenjimsa lenjim ljudimalenjim ljudima kojiljudima koji okrivljujukoji okrivljuju drugeokrivljuju druge zadruge za svojza svoj neuspeh

Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima
Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo
Ne brini za količinu nego za kakvoću svojih prijatelja. Neprijatno je kad se čovek ne dopada dobrim ljudima, ali ne dopadati se zlim ljudima uvek je dobro. -Lav Tolstoj
ne-brini-za-koliinu-nego-za-kakvou-svojih-prijatelja-neprijatno-kad-se-ovek-ne-dopada-dobrim-ljudima-ali-ne-dopadati-se-zlim-ljudima-uvek-dobro
Voleo bih da vas nasmejem makar deset minuta iako bih trebao nastupati makar jedan sat. -Ričard Prajor
voleo-bih-da-vas-nasmejem-makar-deset-minuta-iako-bih-trebao-nastupati-makar-jedan-sat