Da li znači da kuća nema ništa srodno sa umjetnošću i da se arhitektura ne bi trebala uključivati u umjetnost? Vrlo mali dio arhitekture pripada umjetnosti: nadgrobni kamen i spomenik. Sve ostalo što podmiruje potrebu se treba isključiti iz domena umjetnosti.


da-li-znai-da-kua-nema-srodno-umjetnou-i-da-se-arhitektura-ne-bi-trebala-ukljuivati-u-umjetnost-vrlo-mali-dio-arhitekture-pripada-umjetnosti
adolf loosdaliznačidakućanemanitasrodnoumjetnoćusearhitekturanebitrebalauključivatiumjetnostvrlomalidioarhitekturepripadaumjetnostinadgrobnikamenspomeniksveostalotopodmirujepotrebutrebaisključitiizdomenaumjetnostida lili značiznači dada kućakuća nemanema ništaništa srodnosrodno sasa umjetnošćuumjetnošću ii dada sese arhitekturaarhitektura nene bibi trebalatrebala uključivatiuključivati uu umjetnostvrlo malimali diodio arhitekturearhitekture pripadapripada umjetnostinadgrobni kamenkamen ii spomeniksve ostaloostalo štošto podmirujepodmiruje potrebupotrebu sese trebatreba isključitiisključiti iziz domenadomena umjetnostida li značili znači daznači da kućada kuća nemakuća nema ništanema ništa srodnoništa srodno sasrodno sa umjetnošćusa umjetnošću iumjetnošću i dai da seda se arhitekturase arhitektura nearhitektura ne bine bi trebalabi trebala uključivatitrebala uključivati uuključivati u umjetnostvrlo mali diomali dio arhitekturedio arhitekture pripadaarhitekture pripada umjetnostinadgrobni kamen ikamen i spomeniksve ostalo štoostalo što podmiruješto podmiruje potrebupodmiruje potrebu sepotrebu se trebase treba isključititreba isključiti izisključiti iz domenaiz domena umjetnosti

Veoma je kasno toplim pokrivačem pokrivati nadgrobni spomenik. -Japanska poslovica
veoma-kasno-toplim-pokrivaem-pokrivati-nadgrobni-spomenik
Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja. -Rej Bredberi
mrzim-politku-ne-volim-nijednu-stranku-niko-ne-treba-da-im-pripadatreba-biti-individua-stajati-u-sredini-svako-ko-pripada-nekoj-stranci-prestaje-da
Sve što hoda ima svoj dio zemlje. -Aristotel
sve-to-hoda-ima-svoj-dio-zemlje
Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj. -Duško Radović
prazna-kua-bez-ene-ako-ene-nema-u-kui-nema-ko-drugi-da-bude-u-njoj
Fejsbuku treba podići spomenik i na njemu napisati: Na ovom mestu je zverski ubijano vreme… :)
fejsbuku-treba-podii-spomenik-i-na-njemu-napisati-na-ovom-mestu-zverski-ubijano-vreme