Da li znači da kuća nema ništa srodno sa umjetnošću i da se arhitektura ne bi trebala uključivati u umjetnost? Vrlo mali dio arhitekture pripada umjetnosti: nadgrobni kamen i spomenik. Sve ostalo što podmiruje potrebu se treba isključiti iz domena umjetnosti.


da-li-znai-da-kua-nema-srodno-umjetnou-i-da-se-arhitektura-ne-bi-trebala-ukljuivati-u-umjetnost-vrlo-mali-dio-arhitekture-pripada-umjetnosti
adolf loosdaliznačidakućanemanitasrodnoumjetnoćusearhitekturanebitrebalauključivatiumjetnostvrlomalidioarhitekturepripadaumjetnostinadgrobnikamenspomeniksveostalotopodmirujepotrebutrebaisključitiizdomenaumjetnostida lili značiznači dada kućakuća nemanema ništaništa srodnosrodno sasa umjetnošćuumjetnošću ii dada sese arhitekturaarhitektura nene bibi trebalatrebala uključivatiuključivati uu umjetnostvrlo malimali diodio arhitekturearhitekture pripadapripada umjetnostinadgrobni kamenkamen ii spomeniksve ostaloostalo štošto podmirujepodmiruje potrebupotrebu sese trebatreba isključitiisključiti iziz domenadomena umjetnostida li značili znači daznači da kućada kuća nemakuća nema ništanema ništa srodnoništa srodno sasrodno sa umjetnošćusa umjetnošću iumjetnošću i dai da seda se arhitekturase arhitektura nearhitektura ne bine bi trebalabi trebala uključivatitrebala uključivati uuključivati u umjetnostvrlo mali diomali dio arhitekturedio arhitekture pripadaarhitekture pripada umjetnostinadgrobni kamen ikamen i spomeniksve ostalo štoostalo što podmiruješto podmiruje potrebupodmiruje potrebu sepotrebu se trebase treba isključititreba isključiti izisključiti iz domenaiz domena umjetnosti

Veoma je kasno toplim pokrivačem pokrivati nadgrobni spomenik.Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja.Sve što hoda ima svoj dio zemlje.Sve što bi uradio za sebe, uradi za druge. Ako bi mali čin saosećanja postao tvoja svakodnevna navika, osećao bi se jačim i oslobođenim od svojih boli i razočarenja. Ne treba očekivati korist od velikodušnih dela, ali dobra dela te mogu dovesti do iznenađujućih nagrada.Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj.Fejsbuku treba podići spomenik i na njemu napisati: Na ovom mestu je zverski ubijano vreme… :)