Da li znate da sam ja počeo kao stand up komičar? Ljudi mi ne veruju kada im to kažem. Ja sebe doživljavam upravo tako – kao komičara.


da-li-znate-da-sam-ja-poeo-kao-stand-up-komiar-ljudi-mi-ne-veruju-kada-im-to-kaem-ja-sebe-doivljavam-upravo-tako-kao-komiara
al paćinodaliznatedasamjapočeokaostandupkomičarljudimineverujukadaimtokažemjasebedoživljavamupravotakokomičarada lili znateznate dada samsam jaja počeopočeo kaokao standup komičarljudi mimi nene verujuveruju kadakada imja sebesebe doživljavamdoživljavam upravoupravo takotako –– kaokao komičarada li znateli znate daznate da samda sam jasam ja počeoja počeo kaopočeo kao standkao stand upstand up komičarljudi mi nemi ne verujune veruju kadaveruju kada imim to kažemja sebe doživljavamsebe doživljavam upravodoživljavam upravo takoupravo tako –tako – kao– kao komičarada li znate dali znate da samznate da sam jada sam ja počeosam ja počeo kaoja počeo kao standpočeo kao stand upkao stand up komičarljudi mi ne verujumi ne veruju kadane veruju kada imkada im to kažemja sebe doživljavam upravosebe doživljavam upravo takodoživljavam upravo tako –upravo tako – kaotako – kao komičarada li znate da samli znate da sam jaznate da sam ja počeoda sam ja počeo kaosam ja počeo kao standja počeo kao stand uppočeo kao stand up komičarljudi mi ne veruju kadami ne veruju kada imveruju kada im to kažemja sebe doživljavam upravo takosebe doživljavam upravo tako –doživljavam upravo tako – kaoupravo tako – kao komičara

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost