Da, mnogo te volim, kao što nikada nisam volela, i upravo zbog toga odlazim, jer ako ostanem san će se pretvoriti u stvarnost, želju da se poseduje, da se zaželi da tvoj život postane moj. Uostalom, sve ono što ljubav pretvara u ropstvo. Bolje je ovako: san.


da-mnogo-te-volim-kao-to-nikada-nisam-volela-i-upravo-zbog-toga-odlazim-jer-ako-ostanem-san-e-se-pretvoriti-u-stvarnost-elju-da-se-poseduje-da-se
paulo koeljodamnogotevolimkaotonikadanisamvolelaupravozbogtogaodlazimjerakoostanemsanćesepretvoritistvarnostželjudaposedujezaželitvojživotpostanemojuostalomsveonoljubavpretvararopstvoboljeovakosanmnogo tete volimkao štošto nikadanikada nisamnisam volelai upravoupravo zbogzbog togatoga odlazimjer akoako ostanemostanem sansan ćeće sese pretvoritipretvoriti uu stvarnostželju dada sese posedujeda sese zaželizaželi dada tvojtvoj životživot postanepostane mojsve onoono štošto ljubavljubav pretvarapretvara uu ropstvobolje jeje ovakomnogo te volimkao što nikadašto nikada nisamnikada nisam volelai upravo zbogupravo zbog togazbog toga odlazimjer ako ostanemako ostanem sanostanem san ćesan će seće se pretvoritise pretvoriti upretvoriti u stvarnostželju da seda se posedujeda se zaželise zaželi dazaželi da tvojda tvoj živottvoj život postaneživot postane mojsve ono štoono što ljubavšto ljubav pretvaraljubav pretvara upretvara u ropstvobolje je ovako

Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati
I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo. -Heraklit
i-ivot-i-smrt-i-budnost-i-san-i-mladost-i-starost-ostaje-u-nama-kao-jedno-ujedinjeno-jer-prvo-promenivi-se-postalo-drugo-a-kad-se-ono-drugo-promijeni
Sanjaj bar jedan moj san tada shvatićeš sve♥♥♥♥
sanjaj-bar-jedan-moj-san-tada-shvatie-sve
Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. -Paulo Koeljo
mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju
Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista