Da mogu biti njeeen, još samo jedan tren, na sve bih pristao. Nikog u životu nisam tako volio :)


da-mogu-biti-njeeen-jo-samo-jedan-tren-na-sve-bih-pristao-nikog-u-ivotu-nisam-tako-volio
damogubitinjeeenjosamojedantrennasvebihpristaonikogživotunisamtakovolioda mogumogu bitibiti njeeenjoš samosamo jedanjedan trenna svesve bihbih pristaonikog uu životuživotu nisamnisam takotako volioda mogu bitimogu biti njeeenjoš samo jedansamo jedan trenna sve bihsve bih pristaonikog u životuu životu nisamživotu nisam takonisam tako volioda mogu biti njeeenjoš samo jedan trenna sve bih pristaonikog u životu nisamu životu nisam takoživotu nisam tako volionikog u životu nisam takou životu nisam tako volio

Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan. -Anatol Frans
ne-znamo-emo-sobom-u-ovom-kratkom-ivotu-a-elimo-jo-jedan-koji-e-biti-vean
Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio. -Čarls Bukovski
volim-samou-ali-nije-mi-neophodna-da-se-izolujem-od-nekog-do-koga-mi-stalo-da-bih-pisao-ako-ne-mogu-da-piem-u-svim-okolnostima-onda-jednostavno-nisam