Da ostanemo ovo što smo. Sutra. I uvijek. Djeca. Ne veliki, ne odrasli. Da se ne zavlačimo svako u svoju ljusku, da jedno drugom ne dopustimo da budemo ono što nismo, da ne gledamo vučijim očima i da se uvijek prepoznamo kada se sretnemo.


da-ostanemo-ovo-to-smo-sutra-i-uvijek-djeca-ne-veliki-ne-odrasli-da-se-ne-zavlaimo-svako-u-svoju-ljusku-da-jedno-drugom-ne-dopustimo-da-budemo-ono-to
meša selimovićdaostanemoovotosmosutrauvijekdjecanevelikineodraslisezavlačimosvakosvojuljuskudajednodrugomdopustimobudemoononismogledamovučijimočimauvijekprepoznamokadasretnemoda ostanemoostanemo ovoovo štošto smoi uvijekne velikine odraslida sese nene zavlačimozavlačimo svakosvako uu svojusvoju ljuskuda jednojedno drugomdrugom nene dopustimodopustimo dada budemobudemo onoono štošto nismoda nene gledamogledamo vučijimvučijim očimaočima ii dada sese uvijekuvijek prepoznamoprepoznamo kadakada sese sretnemoda ostanemo ovoostanemo ovo štoovo što smoda se nese ne zavlačimone zavlačimo svakozavlačimo svako usvako u svojuu svoju ljuskuda jedno drugomjedno drugom nedrugom ne dopustimone dopustimo dadopustimo da budemoda budemo onobudemo ono štoono što nismoda ne gledamone gledamo vučijimgledamo vučijim očimavučijim očima iočima i dai da seda se uvijekse uvijek prepoznamouvijek prepoznamo kadaprepoznamo kada sekada se sretnemo

Kad smo srećni, uvijek smo dobri, ali kad smo dobri, nismo uvijek srećni. -Oskar Vajld
kad-smo-sre-uvijek-smo-dobri-ali-kad-smo-dobri-nismo-uvijek-sre
Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi. -Marija Kiri
ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi