Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.


da-sam-drukiji-da-ivot-nosim-kao-tegobu-da-sam-ogor-poeo-bih-da-se-gubim-da-pijem-da-mrzim-postao-bih-nezadovoljnik-koji-se-okree-protiv-cijelog
meša selimovićdasamdrukčijidaživotnosimkaotegobuogorčenpočeobihsegubimpijemmrzimpostaonezadovoljnikkojiokrećeprotivcijelogsvijetanemogutousprkossvemuživimdrugiljudisubezmogabiljegaveseotužanzbogobičnihstvaridobrihljudipomalozlizlihrijetkodobrida samsam drukčijida životživot nosimnosim kaokao tegobuda samsam ogorčenpočeo bihbih dada sese gubimda pijemda mrzimpostao bihbih nezadovoljniknezadovoljnik kojikoji sese okrećeokreće protivprotiv cijelogcijelog svijetane moguusprkos svemuživim kaokao ii drugidrugi ljudikoji susu bezbez mogamoga biljegaveseo ii tužantužan zbogzbog običnihobičnih stvariveseo zbogzbog dobrihdobrih ljudiljudi kojikoji susu pomalopomalo zlitužan zbogzbog zlihzlih ljudiljudi kojikoji susu rijetkorijetko dobrida sam drukčijida život nosimživot nosim kaonosim kao tegobuda sam ogorčenpočeo bih dabih da seda se gubimpostao bih nezadovoljnikbih nezadovoljnik kojinezadovoljnik koji sekoji se okrećese okreće protivokreće protiv cijelogprotiv cijelog svijetaa ne moguživim kao ikao i drugii drugi ljudikoji su bezsu bez mogabez moga biljegaveseo i tužani tužan zbogtužan zbog običnihzbog običnih stvariveseo zbog dobrihzbog dobrih ljudidobrih ljudi kojiljudi koji sukoji su pomalosu pomalo zlitužan zbog zlihzbog zlih ljudizlih ljudi kojiljudi koji sukoji su rijetkosu rijetko dobri

Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju
Naša generacija neće toliko tužiti zbog zlodela zlih ljudi koliko zbog zastrašujućeg ćutanja dobrih. -Martin Luter King
naa-generacija-nee-toliko-iti-zbog-zlodela-zlih-ljudi-koliko-zbog-zastraujueg-utanja-dobrih
Ima ljudi, i to mnogo, koji se iskreno kaju samo zbog svojih dobrih djela. -Aldous Leonard Huxley
ima-ljudi-i-to-mnogo-koji-se-iskreno-kaju-samo-zbog-svojih-dobrih-djela