Da sam poštovala sva pravila, nikada ništa ne bih postigla.


da-sam-potovala-sva-pravila-nikada-ne-bih-postigla
merilin monrodasampotovalasvapravilanikadanitanebihpostiglada samsam poštovalapoštovala svasva pravilanikada ništaništa nene bihbih postiglada sam poštovalasam poštovala svapoštovala sva pravilanikada ništa neništa ne bihne bih postiglada sam poštovala svasam poštovala sva pravilanikada ništa ne bihništa ne bih postiglada sam poštovala sva pravilanikada ništa ne bih postigla

Da sam poštovala sva pravila, nikada nigde ne bih stigla. -Merlin Monro
da-sam-potovala-sva-pravila-nikada-nigde-ne-bih-stigla
I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. -Apostol Pavao
i-ako-imam-prorotvo-i-znam-sve-tajne-i-sva-znanja-i-ako-imam-svu-vjeru-da-i-gore-premjetam-a-ljubavi-nemam-sam
Ja bih postao hrišćanin kad bi hriršćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri časa dnevno. -Mahatma Gandi
ja-bih-postao-hrianin-kad-bi-hrirani-bili-hriani-sva-dvadeset-i-etiri-asa-dnevno