Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)


da-sam-se-rodio-kao-ena-sigurno-bih-postao-prostitutka-budui-da-sam-se-rodio-kao-mukarac-stalno-sam-udio-za-enama
dasamserodiokaoženasigurnobihpostaoprostitutkabudućidamukaracstalnožudiozaženama…da samsam sese rodiorodio kaokao ženasigurno bihbih postaopostao prostitutkabudući dada samsam sese rodiorodio kaokao muškaracstalno samsam žudiožudio zaza ženama…da sam sesam se rodiose rodio kaorodio kao ženasigurno bih postaobih postao prostitutkabudući da samda sam sesam se rodiose rodio kaorodio kao muškaracstalno sam žudiosam žudio zažudio za ženama…da sam se rodiosam se rodio kaose rodio kao ženasigurno bih postao prostitutkabudući da sam seda sam se rodiosam se rodio kaose rodio kao muškaracstalno sam žudio zasam žudio za ženama…da sam se rodio kaosam se rodio kao ženabudući da sam se rodioda sam se rodio kaosam se rodio kao muškaracstalno sam žudio za ženama…

Ja? Znaš mene. Ja sam se rodio zaljubljen. A večeras sam konačno saznao i u koga. -Đorđe Balašević
ja-zna-mene-ja-sam-se-rodio-zaljubljen-a-veeras-sam-konano-saznao-i-u-koga
Zahvalan sam sudbini što sam se rodio siromašan. Siromaštvo me je naučilo pravim životnim vrednostima. -Anatol Frans
zahvalan-sam-sudbini-to-sam-se-rodio-siromaan-siromatvo-me-nauilo-pravim-ivotnim-vrednostima