Da sam te upoznao, znam da bih te povredio ili ti mene, najbolje je ovako.


da-sam-te-upoznao-znam-da-bih-te-povredio-ili-ti-mene-najbolje-ovako
Čarls bukovskidasamteupoznaoznamdabihpovredioilitimenenajboljeovakoda samsam tete upoznaoznam dada bihbih tete povrediopovredio iliili titi menenajbolje jeje ovakoda sam tesam te upoznaoznam da bihda bih tebih te povrediote povredio ilipovredio ili tiili ti menenajbolje je ovakoda sam te upoznaoznam da bih teda bih te povrediobih te povredio ilite povredio ili tipovredio ili ti meneznam da bih te povredioda bih te povredio ilibih te povredio ili tite povredio ili ti mene

Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima. -Brus Li
da-bi-sam-sebe-najbolje-upoznao-ovek-mora-posmatrati-sebe-u-akciji-drugim-ljudima
Sad bih da sam sam plakao. Smešno zar ne? Umesto da čovek bude srećan, ovako neuplakan, kuka što ne plače. Kako se divno život igra. -Žarko Laušević
sad-bih-da-sam-sam-plakao-smeno-zar-ne-umesto-da-ovek-bude-srean-ovako-neuplakan-kuka-to-ne-plae-kako-se-divno-ivot-igra