Da se nisam sordila već u detinjstvu sa jezičkim blagom našeg jezika, ko zna da li bih ispevala onolike meldoije slične melodijama kakve se čuju u prirodi. Bez moga detinjstva ko zna da li bi bilo stvaralačko utočište, inspiracija, najprisniji životni prostor.


da-se-nisam-sordila-ve-u-detinjstvu-jezikim-blagom-naeg-jezika-ko-zna-da-li-bih-ispevala-onolike-meldoije-sline-melodijama-kakve-se-uju-u-prirodi-bez
desanka maksimovićdasenisamsordilavećdetinjstvujezičkimblagomnaegjezikakoznadalibihispevalaonolikemeldoijesličnemelodijamakakvečujuprirodibezmogadetinjstvabibilostvaralačkoutočiteinspiracijanajprisnijiživotniprostorda sese nisamnisam sordilasordila većveć uu detinjstvudetinjstvu sasa jezičkimjezičkim blagomblagom našegnašeg jezikako znazna dada lili bihbih ispevalaispevala onolikeonolike meldoijemeldoije sličneslične melodijamamelodijama kakvekakve sese čujučuju uu prirodibez mogamoga detinjstvadetinjstva koko znazna dada lili bibi bilobilo stvaralačkostvaralačko utočištenajprisniji životniživotni prostorda se nisamse nisam sordilanisam sordila većsordila već uveć u detinjstvuu detinjstvu sadetinjstvu sa jezičkimsa jezičkim blagomjezičkim blagom našegblagom našeg jezikako zna dazna da lida li bihli bih ispevalabih ispevala onolikeispevala onolike meldoijeonolike meldoije sličnemeldoije slične melodijamaslične melodijama kakvemelodijama kakve sekakve se čujuse čuju učuju u prirodibez moga detinjstvamoga detinjstva kodetinjstva ko znako zna dazna da lida li bili bi bilobi bilo stvaralačkobilo stvaralačko utočištenajprisniji životni prostor

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Ćud je ženska smiješna rabota! Ne zna žena ko je kakve vjere; stotinu će promijenit vjerah da učini što joj srce žudi.Ko zna i zna da zna – mudar je- sledite ga!Nije se udala, udali su je. Nekoliko dana prije moga dolaska. Da sam manje spavao, da sam i noću putovao, da je bilo manje umora, da su bile manje ravnice i niža brda koja je trebalo pregaziti, došao bih na vrijeme, ona se ne bi udala, a ja možda ne bih otišao iz sela.Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.