Da se nisam sordila već u detinjstvu sa jezičkim blagom našeg jezika, ko zna da li bih ispevala onolike meldoije slične melodijama kakve se čuju u prirodi. Bez moga detinjstva ko zna da li bi bilo stvaralačko utočište, inspiracija, najprisniji životni prostor.


da-se-nisam-sordila-ve-u-detinjstvu-jezikim-blagom-naeg-jezika-ko-zna-da-li-bih-ispevala-onolike-meldoije-sline-melodijama-kakve-se-uju-u-prirodi-bez
desanka maksimovićdasenisamsordilavećdetinjstvujezičkimblagomnaegjezikakoznadalibihispevalaonolikemeldoijesličnemelodijamakakvečujuprirodibezmogadetinjstvabibilostvaralačkoutočiteinspiracijanajprisnijiživotniprostorda sese nisamnisam sordilasordila većveć uu detinjstvudetinjstvu sasa jezičkimjezičkim blagomblagom našegnašeg jezikako znazna dada lili bihbih ispevalaispevala onolikeonolike meldoijemeldoije sličneslične melodijamamelodijama kakvekakve sese čujučuju uu prirodibez mogamoga detinjstvadetinjstva koko znazna dada lili bibi bilobilo stvaralačkostvaralačko utočištenajprisniji životniživotni prostorda se nisamse nisam sordilanisam sordila većsordila već uveć u detinjstvuu detinjstvu sadetinjstvu sa jezičkimsa jezičkim blagomjezičkim blagom našegblagom našeg jezikako zna dazna da lida li bihli bih ispevalabih ispevala onolikeispevala onolike meldoijeonolike meldoije sličnemeldoije slične melodijamaslične melodijama kakvemelodijama kakve sekakve se čujuse čuju učuju u prirodibez moga detinjstvamoga detinjstva kodetinjstva ko znako zna dazna da lida li bili bi bilobi bilo stvaralačkobilo stvaralačko utočištenajprisniji životni prostor

Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more