Da Srbija nema RTS, kakav god da je, sve ćerke bile bi kao Stoja, a svi sinovi kao zaštićeni svedoci. Nije slučajnost. To je nečiji politički projekat da se sve u Srbiji svede na večne neproduktivne sukobe i iskonski rat našeg Šojića i njihovog sultana Sulejmana.


da-srbija-nema-rts-kakav-god-da-sve-erke-bile-bi-kao-stoja-a-svi-sinovi-kao-zatieni-svedoci-nije-sluajnost-to-neiji-politiki-projekat-da-se-sve-u
aleksandar tijanićdasrbijanemartskakavgoddasvećerkebilebikaostojasvisinovizatićenisvedocinijeslučajnosttonečijipolitičkiprojekatsesrbijisvedenavečneneproduktivnesukobeiskonskiratnaegŠojićanjihovogsultanasulejmanada srbijasrbija nemanema rtskakav godgod dada jesve ćerkećerke bilebile bibi kaokao stojasvi sinovisinovi kaokao zaštićenizaštićeni svedocinije slučajnostje nečijinečiji političkipolitički projekatprojekat dada sese svesve uu srbijisrbiji svedesvede nana večnevečne neproduktivneneproduktivne sukobesukobe ii iskonskiiskonski ratrat našegnašeg ŠojićaŠojića ii njihovognjihovog sultanasultana sulejmanada srbija nemasrbija nema rtskakav god dagod da jesve ćerke bilećerke bile bibile bi kaobi kao stojaa svi sinovisvi sinovi kaosinovi kao zaštićenikao zaštićeni svedocije nečiji političkinečiji politički projekatpolitički projekat daprojekat da seda se svese sve usve u srbijiu srbiji svedesrbiji svede nasvede na večnena večne neproduktivnevečne neproduktivne sukobeneproduktivne sukobe isukobe i iskonskii iskonski ratiskonski rat našegrat našeg Šojićanašeg Šojića iŠojića i njihovogi njihovog sultananjihovog sultana sulejmana

Bila si jedina koja je shvatila uzaludnost našeg života, sve druge bile su samo nezadovoljne…
bila-jedina-koja-shvatila-uzaludnost-naeg-ivota-sve-druge-bile-su-samo-nezadovoljne
Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni. -Ža Ža Gabor
ja-ovako-zamiljam-idealan-svijet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni. -Eva Gabor
ja-ovako-zamiljam-idealan-svet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka. -Paulo Koeljo
nije-sve-u-ivotu-pitanje-poloaja-kada-se-vodi-ljubav-i-u-najveem-broju-sluajeva-sve-te-varijacije-deavaju-se-na-prirodan-nain-bez-razmiljanja-kao-kod