Da, vreme je i bilo, lutko. Upoznao sam ovaj grad tragajući za ulicom kojom prolaziš.


da-vreme-i-bilo-lutko-upoznao-sam-ovaj-grad-tragajui-za-ulicom-kojom-prolazi
Đorđe balaševićdavremebilolutkoupoznaosamovajgradtragajućizaulicomkojomprolazivreme jei biloupoznao samsam ovajovaj gradgrad tragajućitragajući zaza ulicomulicom kojomkojom prolazišvreme je ije i biloupoznao sam ovajsam ovaj gradovaj grad tragajućigrad tragajući zatragajući za ulicomza ulicom kojomulicom kojom prolazišvreme je i biloupoznao sam ovaj gradsam ovaj grad tragajućiovaj grad tragajući zagrad tragajući za ulicomtragajući za ulicom kojomza ulicom kojom prolazišupoznao sam ovaj grad tragajućisam ovaj grad tragajući zaovaj grad tragajući za ulicomgrad tragajući za ulicom kojomtragajući za ulicom kojom prolaziš

Nije ovaj grad za mene ;)
nije-ovaj-grad-za-mene
Dovoljno je voljeti ga, biti sa njim u mislima, i obojiti ovaj tako lijep grad njegovim koracima, riječima, nježnošću. -Paulo Koeljo
dovoljno-voljeti-ga-biti-njim-u-mislima-i-obojiti-ovaj-tako-lijep-grad-njegovim-koracima-rijeima-njenou
Ako prolaziš kroz težak životni period i pitaš se gde je sada Bog... Seti se da učitelj ćuti za vreme testa. -Žarko Laušević
ako-prolazi-kroz-teak-ivotni-period-i-pita-se-gde-sada-bog-seti-se-da-uitelj-uti-za-vreme-testa
Ako prolaziš kroz težak životni period i pitaš se gde je sada Bog… Seti se da učitelj ćuti za vreme testa. -Žarko Laušević
ako-prolazi-kroz-teak-ivotni-period-i-pita-se-gde-sada-bog-seti-se-da-uitelj-uti-za-vreme-testa
Devojka: ruzna sam. Decko: nisi,ceo grad se pali na tebe.. Devojka: koji grad?  Decko: Pa onaj Severinin,bez ljudi
devojka-ruzna-sam-decko-nisiceo-grad-se-pali-na-tebe-devojka-koji-grad-decko-pa-onaj-severininbez-ljudi
Upoznao sam devojku koja prica tako brzo da sam na kraju svake recenice ocekivao da mi kaze da se posavetujem sa lekarom ili farmaceutom xD
upoznao-sam-devojku-koja-prica-tako-brzo-da-sam-na-kraju-svake-recenice-ocekivao-da-mi-kaze-da-se-posavetujem-lekarom-ili-farmaceutom-xd