Dajte mi četiri godine da učim decu i seme koje tada posejem nikada neće biti iščupano iz korena.


dajte-mi-etiri-godine-da-uim-decu-i-seme-koje-tada-posejem-nikada-nee-biti-iupano-iz-korena
vladimir lenjindajtemičetirigodinedaučimdecusemekojetadaposejemnikadanećebitiičupanoizkorenadajte mimi četiričetiri godinegodine dada učimučim decudecu ii semeseme kojekoje tadatada posejemposejem nikadanikada nećeneće bitibiti iščupanoiščupano iziz korenadajte mi četirimi četiri godinečetiri godine dagodine da učimda učim decuučim decu idecu i semei seme kojeseme koje tadakoje tada posejemtada posejem nikadaposejem nikada nećenikada neće bitineće biti iščupanobiti iščupano iziščupano iz korenadajte mi četiri godinemi četiri godine dačetiri godine da učimgodine da učim decuda učim decu iučim decu i semedecu i seme kojei seme koje tadaseme koje tada posejemkoje tada posejem nikadatada posejem nikada nećeposejem nikada neće bitinikada neće biti iščupanoneće biti iščupano izbiti iščupano iz korenadajte mi četiri godine dami četiri godine da učimčetiri godine da učim decugodine da učim decu ida učim decu i semeučim decu i seme kojedecu i seme koje tadai seme koje tada posejemseme koje tada posejem nikadakoje tada posejem nikada nećetada posejem nikada neće bitiposejem nikada neće biti iščupanonikada neće biti iščupano izneće biti iščupano iz korena

Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Kad ljudi budu upravljali vladama, vlade im neće biti potrebne. Do tada ćemo biti jebani. -Čarls Bukovski
kad-ljudi-budu-upravljali-vladama-vlade-im-nee-biti-potrebne-do-tada-emo-biti-jebani
Upozorenje na EU puzlama: Nepodobno za decu ispod tri godine, jer mogu progutati Sloveniju.
upozorenje-na-eu-puzlama-nepodobno-za-decu-ispod-tri-godine-jer-mogu-progutati-sloveniju
Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje. -Doroti Parker
znam-da-postoje-stvari-koje-nikad-nee-biti-niti-su-bile-zabavne-takoe-znam-da-ismevanje-moe-biti-tit-ali-nikako-oru