Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca?


dakle-mislite-da-novac-izvor-svog-zla-da-li-ste-se-ikada-zapitali-izvor-svog-novca
ajn randdaklemislitedanovacizvorsvogzladalisteseikadazapitalitanovcamislite dada jeje novacnovac izvorsvog zlada lili steste sese ikadaikada zapitalizapitali štaje izvorsvog novcamislite da jeda je novacje novac izvornovac izvor svogizvor svog zlada li steli ste seste se ikadase ikada zapitaliikada zapitali štazapitali šta ješta je izvorje izvor svogizvor svog novcamislite da je novacda je novac izvorje novac izvor svognovac izvor svog zlada li ste seli ste se ikadaste se ikada zapitalise ikada zapitali štaikada zapitali šta jezapitali šta je izvoršta je izvor svogje izvor svog novcamislite da je novac izvorda je novac izvor svogje novac izvor svog zlada li ste se ikadali ste se ikada zapitaliste se ikada zapitali štase ikada zapitali šta jeikada zapitali šta je izvorzapitali šta je izvor svogšta je izvor svog novca

Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš. -Marko Aurelije
pogledaj-u-dubinu-svoje-e-tu-e-nai-izvor-prave-sree-izvor-nepresu-samo-valja-da-ga-neprestano-dubi
Voleo bih kada bi nuklearna fuzija postala praktični izvor energije. Ona bi nam dala nepresušni izvor energije bez zagađenja ili globalnog otopljenja. -Stiven Hoking
voleo-bih-kada-bi-nuklearna-fuzija-postala-prakti-izvor-energije-ona-bi-nam-dala-nepresu-izvor-energije-bez-zagaenja-ili-globalnog-otopljenja
Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti. -Poslovice korisnika
svako-u-svom-srcu-ima-izvor-gdje-vri-dobrota-sve-dok-ovjek-ne-poini-grijeh-jer-tada-se-izvor-polahko-sui-a-kada-se-skroz-osui-samo-ga-iskreno
Ukoliko mislite da vam je učitelj težak sačekajte dok ne sretnete svog šefa. -Bil Gejts
ukoliko-mislite-da-vam-uitelj-teak-ekajte-dok-ne-sretnete-svog-efa
Ako ste videli dno moje duše, onda ste u potpunosti razumeli izvor moje čežnje i – sažaljenja. Iako je otvoreno svima, prozirno jezero ima nepoznate dubine koje ni ronioci ne poznaju. -Hans Kristijan Andersen
ako-ste-videli-dno-moje-e-onda-ste-u-potpunosti-razumeli-izvor-moje-enje-i-aljenja-iako-otvoreno-svima-prozirno-jezero-ima-nepoznate-dubine-koje
Najveća je nepravda kad ko od zla djela svog još i korist kakvu ima. -Baltazar Bogišić
najvea-nepravda-kad-ko-od-zla-djela-svog-jo-i-korist-kakvu-ima