Danas, mladom čoveku nije dozvoljeno da radi, jer nema slobodnih radnih mesta, zapravo sva ta potencijalna mesta su popunjena nekim dosadnim, starim, olinjalim tipovima, koji ništa ne preduzimaju da se izvučemo iz blata u koje smo se zaglibili. To opet znači da je mladima – željnim znanja i progresa – sve uskraćeno. A najviše životne radosti! Kako neki mladić može sebi da obezbedi penziju, kad nema posla do trideset i neke godine? U ovom trenutku, mi mladi nemamo budućnosti.


danas-mladom-oveku-nije-dozvoljeno-da-radi-jer-nema-slobodnih-radnih-mesta-zapravo-sva-potencijalna-mesta-su-popunjena-nekim-dosadnim-starim
milan mladenovićdanasmladomčovekunijedozvoljenodaradijernemaslobodnihradnihmestazapravosvapotencijalnamestasupopunjenanekimdosadnimstarimolinjalimtipovimakojinitanepreduzimajuseizvučemoizblatakojesmozaglibilitoopetznačimladimaželjnimznanjaprogresasveuskraćenonajvieživotneradostikakonekimladićmožesebiobezbedipenzijukadposladotridesetnekegodineovomtrenutkumimladinemamobudućnostimladom čovekučoveku nijenije dozvoljenodozvoljeno dada radijer nemanema slobodnihslobodnih radnihradnih mestazapravo svasva tata potencijalnapotencijalna mestamesta susu popunjenapopunjena nekimnekim dosadnimolinjalim tipovimakoji ništaništa nene preduzimajupreduzimaju dada sese izvučemoizvučemo iziz blatablata uu kojekoje smosmo sese zaglibiliopet značiznači dada jeje mladimamladima –– željnimželjnim znanjaznanja ii progresaprogresa –– svesve uskraćenonajviše životneživotne radostikako nekineki mladićmladić možemože sebisebi dada obezbediobezbedi penzijukad nemanema poslaposla dodo tridesettrideset ii nekeneke godineu ovomovom trenutkumi mladimladi nemamonemamo budućnostimladom čoveku niječoveku nije dozvoljenonije dozvoljeno dadozvoljeno da radijer nema slobodnihnema slobodnih radnihslobodnih radnih mestazapravo sva tasva ta potencijalnata potencijalna mestapotencijalna mesta sumesta su popunjenasu popunjena nekimpopunjena nekim dosadnimkoji ništa neništa ne preduzimajune preduzimaju dapreduzimaju da seda se izvučemose izvučemo izizvučemo iz blataiz blata ublata u kojeu koje smokoje smo sesmo se zaglibiliopet znači daznači da jeda je mladimaje mladima –mladima – željnim– željnim znanjaželjnim znanja iznanja i progresai progresa –progresa – sve– sve uskraćenoa najviše životnenajviše životne radostikako neki mladićneki mladić možemladić može sebimože sebi dasebi da obezbedida obezbedi penzijukad nema poslanema posla doposla do tridesetdo trideset itrideset i nekei neke godineu ovom trenutkumi mladi nemamomladi nemamo budućnosti

Dobri ljudi, dusu mi zalecite jer je njegovo srce tvrda stena ni u jednom kutu tu za mene mesta nema.
dobri-ljudi-dusu-mi-zalecite-jer-njegovo-srce-tvrda-stena-u-jednom-kutu-za-mene-mesta-nema
Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj. -Brus li
uenje-nije-kumulativno-ve-to-kretanje-znanja-koje-nema-poetak-kraj
U složenom svetu gde su sreća i uspeh jedne zajednice usko povezani sa zadovoljstvom i interesima drugih zajednica i društava, nema mesta za versku netrpeljivost i rasizam. -Dalaj Lama
u-sloenom-svetu-gde-su-srea-i-uspeh-jedne-zajednice-usko-povezani-zadovoljstvom-i-interesima-drugih-zajednica-i-drutava-nema-mesta-za-versku