Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentriåemo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći.


dar-mentalne-energije-dolazi-od-boga-vrhunskog-bia-i-ako-mi-koncentriemo-nae-misli-o-toj-istini-postajemo-skladni-s-ovom-velikom-moi
nikola tesladarmentalneenergijedolaziodbogavrhunskogbićaakomikoncentriåemonaemislitojistinipostajemoskladniovomvelikommoćidar mentalnementalne energijeenergije dolazidolazi odod bogavrhunskog bićabića ii akoako mimi koncentriåemokoncentriåemo našenaše mislimisli oo tojtoj istiniistini postajemopostajemo skladniskladni ss ovomovom velikomvelikom moćidar mentalne energijementalne energije dolazienergije dolazi oddolazi od bogavrhunskog bića ibića i akoi ako miako mi koncentriåemomi koncentriåemo našekoncentriåemo naše mislinaše misli omisli o tojo toj istinitoj istini postajemoistini postajemo skladnipostajemo skladni sskladni s ovoms ovom velikomovom velikom moćidar mentalne energije dolazimentalne energije dolazi odenergije dolazi od bogavrhunskog bića i akobića i ako mii ako mi koncentriåemoako mi koncentriåemo našemi koncentriåemo naše mislikoncentriåemo naše misli onaše misli o tojmisli o toj istinio toj istini postajemotoj istini postajemo skladniistini postajemo skladni spostajemo skladni s ovomskladni s ovom velikoms ovom velikom moćidar mentalne energije dolazi odmentalne energije dolazi od bogavrhunskog bića i ako mibića i ako mi koncentriåemoi ako mi koncentriåemo našeako mi koncentriåemo naše mislimi koncentriåemo naše misli okoncentriåemo naše misli o tojnaše misli o toj istinimisli o toj istini postajemoo toj istini postajemo skladnitoj istini postajemo skladni sistini postajemo skladni s ovompostajemo skladni s ovom velikomskladni s ovom velikom moći

Izaći iz granica naše senzibilnosti i naše mentalne predodžbe te postići beskrajnu slobodu, takvo je značenje besmrtnosti. -Rabindranat Tagor
izai-iz-granica-nae-senzibilnosti-i-nae-mentalne-predodbe-te-postii-beskrajnu-slobodu-takvo-znaenje-besmrtnosti
Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: Moj Bože ja te volim. Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. -Majka Tereza
gde-bog-kako-ga-moemo-voleti-nije-dovoljno-da-se-kae-moj-boe-ja-te-volim-mi-boga-volimo-na-ovom-svetu-ako-se-neega-odreknemo-ako-neto-dajemo
Gde je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovom svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. -Majka Tereza
gde-bog-kako-ga-moemo-voleti-nije-dovoljno-da-se-kae-moj-boe-ja-te-volim-mi-boga-volimo-na-ovom-svetu-ako-se-neega-odreknemo-ako-neto-dajemo
Naše naučne moći su nadmašile naše duhovne moći. Sada imamo navođene projektile i zalutale ljude. -Martin Luter King
nae-naune-moi-su-nadmaile-nae-duhovne-moi-sada-imamo-navoene-projektile-i-zalutale-ljude