Decembar je mesec kada Zapad pušta naše da obidju svoje. Zapad ih, naravno, pušta za svoj Božić, a ne za naš, ali oni ukradu još po koji dan tek da ih želja mine za badnjacima, pošto su im već dojadile samo jelke.


decembar-mesec-kada-zapad-pu-nae-da-obidju-svoje-zapad-ih-naravno-pu-za-svoj-boi-a-ne-za-na-ali-oni-ukradu-jo-po-koji-dan-tek-da-ih-elja-za
momo kapordecembarmeseckadazapadputanaedaobidjusvojeihnaravnozasvojbožićnenaalioniukradujopokojidantekihželjabadnjacimapotosuimvećdojadilesamojelkedecembar jeje mesecmesec kadakada zapadzapad puštapušta našenaše dada obidjuobidju svojezapad ihpušta zaza svojsvoj božićne zaza našali onioni ukraduukradu jošjoš popo kojikoji dandan tektek dada ihih željaželja minemine zaza badnjacimapošto susu imim većveć dojadiledojadile samosamo jelkedecembar je mesecje mesec kadamesec kada zapadkada zapad puštazapad pušta našepušta naše današe da obidjuda obidju svojepušta za svojza svoj božića ne zane za našali oni ukraduoni ukradu jošukradu još pojoš po kojipo koji dankoji dan tekdan tek datek da ihda ih željaih želja mineželja mine zamine za badnjacimapošto su imsu im većim već dojadileveć dojadile samodojadile samo jelke

Zapamtite – akcija izaziva reakciju. Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, naterajte sebe da pokušate još samo jedan dan, jednu nedelju, još jedan mesec, još jednu godinu… Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstantno odbijate da odustanete.Zapad je izgubio Hrista; zbog toga mora propasti.Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti.Volim one koji se smeju u problemima, koji iznalaze novu snagu u teškoćama, te postaju još hrabriji. U takvim uslovima uskogrudni posustaju, ali oni čija su srca čvrsta, čija savest opravdava njihova dela, su spremni da slede svoje principe do smrti.Školovan je onaj čovek koji je uspeo da očisti jezik od gadnih reči i svoje srce od smradnih želja i svoj um od bezbožnih misli. Ko nije ovo uspeo tome školovanje pomaže samo da jednom naučenom veštinom zarađuje sebi za hleb kao što školovan medved zarađuje svojom veštinom igranja.Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje.