Decembar je mesec kada Zapad pušta naše da obidju svoje. Zapad ih, naravno, pušta za svoj Božić, a ne za naš, ali oni ukradu još po koji dan tek da ih želja mine za badnjacima, pošto su im već dojadile samo jelke.


decembar-mesec-kada-zapad-pu-nae-da-obidju-svoje-zapad-ih-naravno-pu-za-svoj-boi-a-ne-za-na-ali-oni-ukradu-jo-po-koji-dan-tek-da-ih-elja-za
momo kapordecembarmeseckadazapadputanaedaobidjusvojeihnaravnozasvojbožićnenaalioniukradujopokojidantekihželjabadnjacimapotosuimvećdojadilesamojelkedecembar jeje mesecmesec kadakada zapadzapad puštapušta našenaše dada obidjuobidju svojezapad ihpušta zaza svojsvoj božićne zaza našali onioni ukraduukradu jošjoš popo kojikoji dandan tektek dada ihih željaželja minemine zaza badnjacimapošto susu imim većveć dojadiledojadile samosamo jelkedecembar je mesecje mesec kadamesec kada zapadkada zapad puštazapad pušta našepušta naše današe da obidjuda obidju svojepušta za svojza svoj božića ne zane za našali oni ukraduoni ukradu jošukradu još pojoš po kojipo koji dankoji dan tekdan tek datek da ihda ih željaih želja mineželja mine zamine za badnjacimapošto su imsu im većim već dojadileveć dojadile samodojadile samo jelke

Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. -Sokrat
lenjivci-nisu-samo-oni-koji-ne-rade-ve-i-oni-koji-mogu-da-rade-bolje