Demokratija je ništa drugo do rekurentna sumnja da je više od polovine ljudi u pravu više od polovine vremena.


demokratija-drugo-do-rekurentna-sumnja-da-vie-od-polovine-ljudi-u-pravu-vie-od-polovine-vremena
elvin bruks vajtdemokratijanitadrugodorekurentnasumnjadavieodpolovineljudipravuvremenademokratija jeje ništaništa drugodrugo dodo rekurentnarekurentna sumnjasumnja dada jeje viševiše odod polovinepolovine ljudiljudi uu pravupravu viševiše odod polovinepolovine vremenademokratija je ništaje ništa drugoništa drugo dodrugo do rekurentnado rekurentna sumnjarekurentna sumnja dasumnja da jeda je višeje više odviše od polovineod polovine ljudipolovine ljudi uljudi u pravuu pravu višepravu više odviše od polovineod polovine vremenademokratija je ništa drugoje ništa drugo doništa drugo do rekurentnadrugo do rekurentna sumnjado rekurentna sumnja darekurentna sumnja da jesumnja da je višeda je više odje više od polovineviše od polovine ljudiod polovine ljudi upolovine ljudi u pravuljudi u pravu višeu pravu više odpravu više od polovineviše od polovine vremenademokratija je ništa drugo doje ništa drugo do rekurentnaništa drugo do rekurentna sumnjadrugo do rekurentna sumnja dado rekurentna sumnja da jerekurentna sumnja da je višesumnja da je više odda je više od polovineje više od polovine ljudiviše od polovine ljudi uod polovine ljudi u pravupolovine ljudi u pravu višeljudi u pravu više odu pravu više od polovinepravu više od polovine vremena

U ljubavi se često sumnja u ono u što se najviše vjeruje. U svakoj drugoj strasti čovjek ne sumnja više u ono što je jednom dokazano. -Stendal
u-ljubavi-se-esto-sumnja-u-ono-u-to-se-najvie-vjeruje-u-svakoj-drugoj-strasti-ovjek-ne-sumnja-vie-u-ono-to-jednom-dokazano
Čovek dobija ono što daje od sebe. Što više pomažeš drugima, više će tebi ljudi pomagati.
ovek-dobija-ono-to-daje-od-sebe-to-vie-pomae-drugima-vie-e-tebi-ljudi-pomagati
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli