Demokratija je proces koji nam garantuje da se nama neće vladati bolje nego što to zaslužujemo.


demokratija-proces-koji-nam-garantuje-da-se-nama-nee-vladati-bolje-nego-to-to-zasluujemo
džordž bernarddemokratijaproceskojinamgarantujedasenamanećevladatiboljenegototozaslužujemodemokratija jeje procesproces kojikoji namnam garantujegarantuje dada sese namanama nećeneće vladativladati boljebolje negonego štodemokratija je procesje proces kojiproces koji namkoji nam garantujenam garantuje dagarantuje da seda se namase nama nećenama neće vladatineće vladati boljevladati bolje negobolje nego štošto to zaslužujemodemokratija je proces kojije proces koji namproces koji nam garantujekoji nam garantuje danam garantuje da segarantuje da se namada se nama nećese nama neće vladatinama neće vladati boljeneće vladati bolje negovladati bolje nego štonego što to zaslužujemodemokratija je proces koji namje proces koji nam garantujeproces koji nam garantuje dakoji nam garantuje da senam garantuje da se namagarantuje da se nama nećeda se nama neće vladatise nama neće vladati boljenama neće vladati bolje negoneće vladati bolje nego štobolje nego što to zaslužujemo

Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje.Hrabrost je prva od ljudskih kvaliteta, jer to je kvalitet koji garantuje drugeLjudi nikad neće prestati da traže i žele više i bolje od onog što im sudbina daje.Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud.Pitanje je uvek kako možete, kao neko ko nije samo privatna osoba, pomoći narodu. Nije stvar u tome da patite zajedno sa narodom i da patnjama miliona dodate još jednu, svoju patnju. Onima koji pate neće biti bolje ako i vi patite sa njima, nego ako im nešto pomognete.