Dete je kao testo; kako si ga zamesio, tako će i izrasti.


dete-kao-testo-kako-ga-zamesio-tako-e-i-izrasti
ruske poslovicedetekaotestokakogazamesiotakoćeizrastidete jeje kaokao testokako sisi gaga zamesiotako ćei izrastidete je kaoje kao testokako si gasi ga zamesiotako će iće i izrastidete je kao testokako si ga zamesiotako će i izrasti

Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti.Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Nihil homine est miserius aut superbus. – Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.