Detinjstvo i ono što smo u njemu doživeli zbilja je izvor svih naših snaga i inspiracija. Lepotu kojoj smo se tada divili ne pomrači nijedna s kojom se posle sretamo. Meni nijedno more, nijedna ravnica ne mogu zameniti brda, niti mi ijedna reka i njen huk mogu pomračiti lepotu gorskih potoka i njihov žubor. Rečima koje smo u detinjstvu naučili najlakše se i najradije izražavamo.


detinjstvo-i-ono-to-smo-u-njemu-doiveli-zbilja-izvor-svih-naih-snaga-i-inspiracija-lepotu-kojoj-smo-se-tada-divili-ne-pomrai-nijedna-s-kojom-se-posle
desanka maksimovićdetinjstvoonotosmonjemudoživelizbiljaizvorsvihnaihsnagainspiracijalepotukojojsetadadivilinepomračinijednakojomposlesretamomeninijednomoreravnicamoguzamenitibrdanitimiijednarekanjenhukpomračitilepotugorskihpotokanjihovžuborrečimakojedetinjstvunaučilinajlakenajradijeizražavamodetinjstvo ii onoono štošto smosmo uu njemunjemu doživelidoživeli zbiljazbilja jeje izvorsvih našihnaših snagasnaga ii inspiracijalepotu kojojkojoj smosmo sese tadatada divilidivili nene pomračipomrači nijednanijedna ss kojomkojom sese posleposle sretamomeni nijednonijedno morenijedna ravnicaravnica nene mogumogu zamenitizameniti brdaniti mimi ijednaijedna rekareka ii njennjen hukhuk mogumogu pomračitipomračiti lepotulepotu gorskihgorskih potokapotoka ii njihovnjihov žuborrečima kojekoje smosmo uu detinjstvudetinjstvu naučilinaučili najlakšenajlakše sese ii najradijenajradije izražavamodetinjstvo i onoi ono štoono što smošto smo usmo u njemuu njemu doživelinjemu doživeli zbiljadoživeli zbilja jezbilja je izvorje izvor svihizvor svih našihsvih naših snaganaših snaga isnaga i inspiracijalepotu kojoj smokojoj smo sesmo se tadase tada divilitada divili nedivili ne pomračine pomrači nijednapomrači nijedna snijedna s kojoms kojom sekojom se poslese posle sretamomeni nijedno morenijedna ravnica neravnica ne mogune mogu zamenitimogu zameniti brdaniti mi ijednami ijedna rekaijedna reka ireka i njeni njen huknjen huk moguhuk mogu pomračitimogu pomračiti lepotupomračiti lepotu gorskihlepotu gorskih potokagorskih potoka ipotoka i njihovi njihov žuborrečima koje smokoje smo usmo u detinjstvuu detinjstvu naučilidetinjstvu naučili najlakšenaučili najlakše senajlakše se ise i najradijei najradije izražavamo

To je jedina fotografija na kojoj smo zajedno, i zato sam je uramio, još onda, da je sačuvam. Iz nekih važnih razloga ne mogu je okačiti, a iz nekih malih razloga ne mogu se otkačiti i iscepkati je u sitne komadiće. I tako je tu, u fioci. Ni tamo, ni ovamo.Borili smo se i umorili. Sad nam ostaje samo da branimo ono što smo stekli.Ponekad imam utisak da smo zarobljenici naših nacionalnih država koje oko naših očiju i umova stavljaju nekakvu zavesu.Ima jedna poslovica na tibetanskom jeziku koja kaže: „Tragedija se treba koristiti kao izvor snage.“ Bez obzira na vrstu teškoća, na težinu bolnog iskustva, ako izgubimo nadu, doživeli smo pravi brodolom.Ono sto je najljepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lijepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama isčezava, a ono što je dobro utrostruči se.Tokom svog razvoja otkrijemo ko smo zapravo i tada donesemo odluku za koju smo odgovorni. Odluku donesite zbog sebe jer nikad nećete živeti tuđi život.