Detinjstvo i ono što smo u njemu doživeli zbilja je izvor svih naših snaga i inspiracija. Lepotu kojoj smo se tada divili ne pomrači nijedna s kojom se posle sretamo. Meni nijedno more, nijedna ravnica ne mogu zameniti brda, niti mi ijedna reka i njen huk mogu pomračiti lepotu gorskih potoka i njihov žubor. Rečima koje smo u detinjstvu naučili najlakše se i najradije izražavamo.


detinjstvo-i-ono-to-smo-u-njemu-doiveli-zbilja-izvor-svih-naih-snaga-i-inspiracija-lepotu-kojoj-smo-se-tada-divili-ne-pomrai-nijedna-s-kojom-se-posle
desanka maksimovićdetinjstvoonotosmonjemudoživelizbiljaizvorsvihnaihsnagainspiracijalepotukojojsetadadivilinepomračinijednakojomposlesretamomeninijednomoreravnicamoguzamenitibrdanitimiijednarekanjenhukpomračitilepotugorskihpotokanjihovžuborrečimakojedetinjstvunaučilinajlakenajradijeizražavamodetinjstvo ii onoono štošto smosmo uu njemunjemu doživelidoživeli zbiljazbilja jeje izvorsvih našihnaših snagasnaga ii inspiracijalepotu kojojkojoj smosmo sese tadatada divilidivili nene pomračipomrači nijednanijedna ss kojomkojom sese posleposle sretamomeni nijednonijedno morenijedna ravnicaravnica nene mogumogu zamenitizameniti brdaniti mimi ijednaijedna rekareka ii njennjen hukhuk mogumogu pomračitipomračiti lepotulepotu gorskihgorskih potokapotoka ii njihovnjihov žuborrečima kojekoje smosmo uu detinjstvudetinjstvu naučilinaučili najlakšenajlakše sese ii najradijenajradije izražavamodetinjstvo i onoi ono štoono što smošto smo usmo u njemuu njemu doživelinjemu doživeli zbiljadoživeli zbilja jezbilja je izvorje izvor svihizvor svih našihsvih naših snaganaših snaga isnaga i inspiracijalepotu kojoj smokojoj smo sesmo se tadase tada divilitada divili nedivili ne pomračine pomrači nijednapomrači nijedna snijedna s kojoms kojom sekojom se poslese posle sretamomeni nijedno morenijedna ravnica neravnica ne mogune mogu zamenitimogu zameniti brdaniti mi ijednami ijedna rekaijedna reka ireka i njeni njen huknjen huk moguhuk mogu pomračitimogu pomračiti lepotupomračiti lepotu gorskihlepotu gorskih potokagorskih potoka ipotoka i njihovi njihov žuborrečima koje smokoje smo usmo u detinjstvuu detinjstvu naučilidetinjstvu naučili najlakšenaučili najlakše senajlakše se ise i najradijei najradije izražavamo

Borili smo se i umorili. Sad nam ostaje samo da branimo ono što smo stekli. -Duško Radović
borili-smo-se-i-umorili-sad-nam-ostaje-samo-da-branimo-ono-to-smo-stekli
Ponekad imam utisak da smo zarobljenici naših nacionalnih država koje oko naših očiju i umova stavljaju nekakvu zavesu. -Orhan Pamuk
ponekad-imam-utisak-da-smo-zarobljenici-naih-nacionalnih-drava-koje-oko-naih-oiju-i-umova-stavljaju-nekakvu-zavesu
Ima jedna poslovica na tibetanskom jeziku koja kaže: „Tragedija se treba koristiti kao izvor snage.“ Bez obzira na vrstu teškoća, na težinu bolnog iskustva, ako izgubimo nadu, doživeli smo pravi brodolom. -Dalaj Lama
ima-jedna-poslovica-na-tibetanskom-jeziku-koja-kae-tragedija-se-treba-koristiti-kao-izvor-snage-bez-obzira-na-vrstu-tekoa-na-teinu-bolnog-iskustva-ako
Tokom svog razvoja otkrijemo ko smo zapravo i tada donesemo odluku za koju smo odgovorni. Odluku donesite zbog sebe jer nikad nećete živeti tuđi život. -Elenor Ruzvelt
tokom-svog-razvoja-otkrijemo-ko-smo-zapravo-i-tada-donesemo-odluku-za-koju-smo-odgovorni-odluku-donesite-zbog-sebe-jer-nikad-neete-iveti-i-ivot