Devojke! Sva ta šminka, garderoba, cipele impresionira samo druge devojke. Njemu ste najlepše nasmejane, u njegovoj majici ispod koje ste gole!


devojke-sva-minka-garderoba-cipele-impresionira-samo-druge-devojke-njemu-ste-najlepe-nasmejane-u-njegovoj-majici-ispod-koje-ste-gole
devojkesvaminkagarderobacipeleimpresionirasamodrugedevojkenjemustenajlepenasmejanenjegovojmajiciispodkojegolesva tata šminkacipele impresioniraimpresionira samosamo drugedruge devojkenjemu steste najlepšenajlepše nasmejaneu njegovojnjegovoj majicimajici ispodispod kojekoje steste golesva ta šminkacipele impresionira samoimpresionira samo drugesamo druge devojkenjemu ste najlepšeste najlepše nasmejaneu njegovoj majicinjegovoj majici ispodmajici ispod kojeispod koje stekoje ste golecipele impresionira samo drugeimpresionira samo druge devojkenjemu ste najlepše nasmejaneu njegovoj majici ispodnjegovoj majici ispod kojemajici ispod koje steispod koje ste golecipele impresionira samo druge devojkeu njegovoj majici ispod kojenjegovoj majici ispod koje stemajici ispod koje ste gole

Mnogo ste lepše nasmejane – nego napućene … Mnogo ste lepše u parku – nego na veš mašini … Mnogo ste lepše sa cvetom u ruci – nego telefonom u ...Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...Koliko ste puta samo hteli vratiti vreme… E pa u nedelju noć ste imali priliku…Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja!Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice.